Felhívás
Karinthy Frigyes-ösztöndíj iránti kérelem benyújtására
2020-2021. tanév II. félévi eredmények alapján

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Karinthy Frigyes-ösztöndíjról szóló 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat Karinthy Frigyes-ösztöndíjban részesíti a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő és a VII. kerületben működő köznevelési intézménybe járó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 5-12. évfolyamos tanulókat.

Az ösztöndíjban részesülők pénzügyi támogatásban és elismerő oklevélben részesülnek. A pénzbeli támogatás 5 hónapra kerül megállapításra, az év végi eredmény alapján szeptember-január hónapokra. A támogatás mértéke havi 10.000 Ft.

Az ösztöndíj igénylése iránt kérelmet kell benyújtani, amelyre egy évben két alkalommal van lehetőség, a félévi és az év végi tanulmányi eredmény alapján. (Utolsó alkalommal a 12. évfolyam első félévének eredménye alapján)

A kérelem benyújtására jogosult az a tanuló, aki

a) Budapest VII. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a VII. kerületben él,

b) Budapest VII. kerületben működő köznevelési intézmény 5-12. évfolyamos tanulója,

c) féléves vagy év végi tanulmányi eredményének átlaga eléri vagy meghaladja

ca) 5-8. osztályos tanuló esetén a 4,80-at,

cb) 9-12. osztályos tanuló esetén a 4,70-et.

(A tanulmányi eredmény átlagába a magatartás és szorgalom jegyek nem vehetők figyelembe)

A kérelmet a tanuló, a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja nyújthatja be az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelem mellé csatolni kell:

 az év végi eredményt igazoló okirat intézmény által hitelesített másolatát,

 a tanuló lakcímkártyáját.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felhívást elektronikus úton küldjük meg, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

Az ösztöndíjra való jogosultságot a Polgármester állapítja meg, döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Az ösztöndíj megállapításáról postai úton értesítjük a tanulót, vagy törvényes képviselőjét.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a tanuló vagy törvényes képviselője írásbeli bejelentési

kötelezettséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal felé, amennyiben lakcíme megváltozik, vagy a tanuló

más intézményben folytatja tanulmányait.

A pénzbeli támogatásra nem jogosult az, aki a kérelem benyújtásakor a szociális támogatások és

szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó

gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II. 18.) önkormányzati

rendelet szerinti ösztöndíj-támogatásban részesül.

A kérelem nyomtatvány a www.erzsebetvaros.hu oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal Garay u.

5. szám alatti épületében érhető el.

A 2020/21. II. félévi eredmények alapján a kérelem benyújtásának

határideje:

2021. szeptember 15. (szerda)

A kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatal 1076 Budapest, Garay u. 5.

szám alatti épületében elhelyezett iratgyűjtő ládában, vagy postai úton az

Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) lehet benyújtani.

Az ösztöndíjjal kapcsolatos részletszabályokat a 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

További információ, felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Csávás Kornéltól

kérhető a +36-1-462-3424-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen.

A pályázathoz szükséges dokumentumok itt érhetők el:

Karinthy ösztöndíj Felhívás 2021 II. félévre

Kérelem_Karinthy ösztöndíj_2021 II félév

Kérelem_Karinthy ösztöndíj_2021 II félév.doc

kohezios_alap