RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Ügytipus megnevezése:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Általános információk:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 19.§ (1) bekezdése értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a rendszeres támogatásban részesülő gyermek,  nyújtandó 50%-os étkezési normatív kedvezményre, 1-8. osztályosok esetében ingyenes étkezésére

- a rendszeres támogatásban részesülő gyermek kétszeri minden év augusztus és november hóban esedékes 5800 Ft-ra

egyéb  külön jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át,azaz a 39.900 Ft-ot,
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
-egyéb esetben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, azaz a 37050 Ftot , feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális Iroda

Kérelem kötelező tartalma :

Kérelemnyomtatvány szerint

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

1.Kérelmező  és a vele együtt élő közeli hozzátartozó

jövedelemigazolását a) nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. nyugdíjösszesítő, év eleje nyugdíjközlő) ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő a havi nyugdíjszelvény (vagy másolata)

a havi rendszerességgel járó munkabér esetén a kérelem           

 benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem igazolását,

  •  a nem havi rendszerességgel szerzett , illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
  •  alkalmi munkából származó bevétel stb.) az alkalmi munkavállalói kiskönyv
  •  egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)
  •  munkaviszonnyal nem rendelkező személy igazolását arról, hogy elhelyezkedése érdekében tartja a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, a családsegítővel
  •  egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, GYED, GYES, árvaellátás stb.
  •  gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; igazolás a gyermektartási per elindításáról, vagy folyamatban létéről; a szülők nyilatkozata a gyermektartás mértékéről, a tartásra köteles fél jövedelemének igazolásával stb.)

2.  Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát

3.  A gyermek, ill. a nagykorú igénylő tanulói vagy hallgatói jogviszonyának igazolása a tagozat (nappali,   esti) megjelölésével (akkor is, ha a gyermek  általános iskolás, de a 16. életévét betöltötte ).

4. Az érintett gyermek (ek) elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése estében a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozat másolatát, vagy a gyámhivatal előtt, a gyermek

 szülői felügyeleti jogáról tett egyezségkötési nyilatkozatról készült jegyzőkönyv másolatát

5. Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek állapotára vonatkozó igazolást

6.  Házassággal nagykorúvá vált gyermek házassági anyakönyvi kivonatának másolatát

Hivatalból beszerezendő mellékletek:

---

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

30  nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT