KÖZGYÓGYELLÁTÁS

 

 

Ügytípus megnevezése :

Közgyógyellátás

Általános információk :

A  jogosult részére egyéni gyógyszerkeret  kerül megállapításra

a közgyógyellátási igazolványt a Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban REP ) állítja ki.
1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. §-a (1)  bekezdésében foglaltak alapján alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult
a) a bentlakásos gyermek-és ifjúsági intézményben lakó, az intézeti elhelyezetett, az intézeti és állami nevelt kiskorú,
b) a rendszeres szociális segélyben részesülő,
c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott,
e) a központi szociális segélyben részesülőf) a rokkantsági járadékos
g) aki I. II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban
h) aki, vagy aki után szülője, eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
A (2) bekezdés alapján Normatív jogcímen közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 %-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén a 150 %-át. Feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja a nyugdíjminimum 10 %-át.
 A kérelemhez mellékelni kell a háziorvos által kiállított gyógyszerhatóanyagról szóló igazolást, azaz a „ zárt borítékot". valamint saját és családja jövedelme igazolását.
 Az a)-h) esetekben amennyiben a kérelmező nem kéri az egyéni gyógyszerkeret megállapítását nem kell a háziorvos által kiállított gyógyszerhatóanyag összetételéről szóló igazolást mellékelnie. Ebben az esetben az egyéni gyógyszerkeret kerül megállapításra, melynek összege a jogosultság megállapításától számított 24 hónapra évi 6.000.-Ft. .
Jövedelemről igazolást nem kell csatolni.
Az Szt. (3) bekezdésében foglaltak alapján a VII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 19/2000. (VI. 16.) számú rendeletének (továbbiakban: rendelet) 28. §-a értelmében Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult lehet  az a személy is, aki
a) egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 240 %-át,
b) családban él, és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át,feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja a nyugdíjminimum 10 %-át.
c) 80 évnél idősebb és jövedelme, vagy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja a nyugdíjminimum 10 %-át.

Ügyet intéző szervezeti egység :

   Szociális Iroda

 

 

Kérelem kötelező tartalma :

A kérelem nyomtatványon feltüntetettek

 

 

Ügyfél által csatolandó mellékletek :

 

  1. A kérelmező és vele együtt élő családtagjai jövedelemigazolását az „Általános információkban szereplő" 1. f); 2. a), b), c); 3. a), b) esetekben
  2. A háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátás 
  • a) nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. előző évi nyugdíjösszesítő, év eleji nyugdíjközlő), ettől eltérni abban az esetben lehet, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő a havi nyugdíjszelvény, (vagy másolata)
  • b) bármely egyéb jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér, alkalmi munkából származó bevétel stb.) a kérelem benyújtást megelőző havi nettó jövedelmet tartalmazó igazolást,
  • c) munkaviszonnyal nem rendelkező személy igazolását arról, hogy elhelyezkedése érdekében a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ illetékes Kirendeltségével elhelyezkedése érdekében folyamatosan együttműködik.
  • d) egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)
  • e) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat)

szükségletről – „Háziorvosi igazolás közgyógyellátáshoz” feliratú zárt borítékban. A borítékon szerepeltetni kell a kérelmező nevét és TAJ számát, valamint a háziorvos nevét és bélyegzőszámát.

Hivatalból beszer-ezendő mellékletek: 

 

 

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő :

30 munka nap

I. fokon döntés hozó szerv:

Szociális Iroda

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatal

Megjegyzés :

 

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT