AKTÍV KORÚ NEM FOGLALKOZTATOTTAK RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYE

Ügytípus megnevezése:

Rendszeres szociális segély, Bérpótló juttatás


Általános információk:

 A jegyző aktívkorúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú 

 egészségkárosodott személyek.

-  aki munkaképességét legalább 67%-ban elveszítette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy

- aki vakok személyi járadékában részesül, vagy c) aki fogyatékossági támogatásban részesül és egyéb jövedelemmel nem rendelkezik.

 aki az 55. életévét betöltötte, valamint

- a munkanélküli járadék, az álláskeresési járadék, az álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítás időtartama lejárt,
- az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot,
- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött,
- GYES, GYET, ápolási díj, rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel, legalább 3 hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet -ide nem értve a közfoglalkoztatást és az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett.
- akinek esetében a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (együtt álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy 
- akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamban együttműködött, vagy
- akinek esetében az ápolási díj, a GYES, a GYET, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött feltéve, hogy saját maga és családja megélhetése másmódon nem biztosított, és kereső tevékenységet nem folytat, - ide nem értve a   közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát. Akkkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át, 2011-ben a 25650.-Ft-ot és vagyona nincs. A segély havi összege 25650.- Ft-ot. Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult
Kivéve: ha az egyik személy a bérpótló juttatásra míg a másik személy rendszeres szociális segélyre jogosult.
Minden egyéb személy, akinek az aktív korú ellátásra való jogosultságát megállapították bérpótló támogatásra jogosul, melynek havi összege 2011-ben 28.500 Ft.

 

Ügyet intéző szervezeti egység:

Szociális Iroda

 

Kérelem kötelező tartalma:

Kérelem nyomtatványon feltüntetettek szerint

 

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

 

1. A kérelmező és vele együtt élő családtagjai jövedelemigazolását a következők szerint:
-
nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. nyugdíjösszesítő, év eleji nyugdíjközlő) ettől abban az esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő a nyugdíjszelvény (vagy másolata),
- bármely egyéb jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér, alkalmi munkából származó bevétel stb.) a munkáltató által kiadott a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző havi nettó átlagjövedelmet tartalmazó igazolást,
- egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)
- gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. bírósági végzés; egyezség bíróság általi jóváhagyása; átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles nyilatkozata a gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről szóló nyilatkozat)
- A nem foglalkoztatott személyre vonatkozóan a munkaügyi központ igazolását az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, munkanélküli járadék folyósítási időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül,    v a g y

- a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartamának lejártáról szóló határozatot, ha azt nem a rendszeres szociális segély megállapítására és folyósítására illetékes települési önkormányzat hozta,    v a g y

- a munkaügyi központ igazolását arról, hogy a munkanélküli járadékra való jogosultsága nem áll fenn.

 - A munkaügyi központ igazolását a munkaviszonyban töltött azon munkanapok számáról, amelyeket a támogatás megállapításánál figyelembe kell venni.     

- Amennyiben a kérelmezőnek együttműködési kötelezettség van előírva, a munkaügyi központtal, vagy az önkormányzat kijelölt intézményével, igazolást arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző két évben legalább egy év időtartamig együttműködött.

- Amennyiben kérelmezőnek ápolási díja, GYES-e, GYET-e, rendszeres szociális járadéka, bányász dolgozó egészségkárosodási járadéka, átmeneti járadéka, rokkantsági nyugdíja, baleseti rokkantsági járadék folyósítása a kérelem benyújtása előtt szűnt meg, a megszűnéséről szóló határozatot.

- Az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratot, vagy annak másolatát.

 

Hivatalból beszerezendő mellékletek:

---

 

Eljárás illetéke:

Illetékmentes

 

Ügyintézési határidő:

30 munkanap

 

I. fokon döntés hozó szerv:

Szociális Iroda

 

II. fokon döntést hozó szerv:

Budapest Főváros Kormányhivatala

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

NIEDERMÜLLER PÉTER, POLGÁRMESTER

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT