MŰSZAKI IRODA

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda

 

Cím: 1076 Budapest, Garay u. 5. II. emelet
Telefon: (+36 1) 462-3100, (+36 1) 462-3300
Fax: (+36 1) 321-4008
E-mail:  


Irodavezető: Gergely Katalin
II. emelet 208. szoba
Tel: 462-3356
Gergely Katalin hétfői és szerdai napokon fogad ügyfeleket előzetesen egyeztetett időpontban.
(Bejelentkezni a 462-3357-es vagy 462-3358-as telefonszámon lehet.)


Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.30-18.00, Kedd: − , Szerda: 8.00-16.30, Csütörtök: − , Péntek: 8.00-12.00

A Műszaki Iroda az elsőfokú általános építésügyi hatósági feladatokat látja el a jegyzőtől átruházott jogkörben, az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló módosított 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján, Erzsébetváros közigazgatási területén belül, valamint kijelölés alapján Budapest Főváros területén, továbbá a magánterületen lévő fák védelmére vonatkozó feladatokat.

 

Tájékoztatjuk az Erzsébetvárosi Lakosokat, Helyi Vállalkozókat, Vállalkozásokat, Építtetőket !

A közigazgatást érintő bürokrácia csökkentő intézkedések eredményeképpen 2017. januártól az építésügyi jogszabályok módosultak.Részletes információk találhatók az építésügyi portálon: 

 

Műszaki Iroda munkatársak

Név

Telefon

Szobaszám

Beosztás

Gál Enikő

462-3357

207. szoba

asszisztens, ügykezelő

Törőcsik Attila

462-3364

203. szoba

irodavezető-helyettes,
magasépítési ügyintéző 1. körzet

Nemes Mónika

462-3362

205. szoba

magasépítési ügyintéző 2. körzet

helyettesítés alatt

 

 

magasépítési ügyintéző 3. körzet

Nagy Zoltán

462-3375

210. szoba

magasépítési ügyintéző 4. körzet

Dr. Váradi Imre 462-3357 205. szoba jogászA Műszaki Iroda körzetei: 

(A körzetes ügyintézők utcajegyzék szerinti beosztása a kapcsolódó dokumentum szerinti - lent.)

 

A Műszaki Iroda feladatkörébe tartoznak:

 • Építésügyi hatósági szolgáltatás keretében szakmai nyilatkozat kiadása;
 • A felvonó vagy a mozgólépcső (berendezés) létesítésére, áthelyezésére, átalakítására, használatba-vételére, bontására vonatkozó engedélyezési eljárás lefolytatása, ha építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenységgel együtt jár;
 • Kapcsolattartás más hivatalokkal, szakmai szervezetekkel, a Magyar Építész Kamarával, a Magyar Mérnöki Kamarával, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalával, Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával;
 • Építési engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Kötelezési és végrehajtási eljárások lefolytatása;
 • Szakhatósági és műszaki véleményezés (szálláshely-szolgáltatási tevékenységeknél, Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda megkeresésére, lakás illetve helyiségek csatolásánál, I. és II. kategóriájú játéktermeknél);
 • Lakossági panaszok kivizsgálása;
 • Adatszolgáltatások (az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központnak, az Országos Építésügyi Nyilvántartásnak a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján);
 • Összevont engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése;
 • Használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Bontási engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Engedély hatályának meghosszabbítása;
 • Jogutódlás tudomásulvétele;
 • Használatbavétel tudomásulvétele;
 • Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele;
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása adat, tény állapot igazolására helyszíni szemle alapján;
 • Építésügyi hatósági ellenőrzés;
 • Közvetlen veszélyes állapot esetén szükséges intézkedések megtétele.
 • Magánterületen lévő fák védelmével kapcsolatos feladatok, fakivágás engedélyezése, fakivágások utáni fapótlási kötelezettségek előírása;

 

Építésigazgatási ügyek elbírálásának járulékos feladatai:

 • Az engedélyezési eljárásokban a szakhatósági vélemények megkérése (örökségvédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi-természetvédelmi - vízügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok stb.);
 • Tervezőkkel és beruházókkal kapcsolatos konzultációk;
 • Lakossági ügyfelek tájékoztatása, konzultációk.

 

Részletes tájékoztatók, ügyleírások, formanyomtatványok elérhetőségei honlapunkon:

 

 

Helyi rendeletek elérhetősége honlapunkon:

 

Hatályos szabályozási tervek


Erzsébetváros közigazgatási területére (kivétel: ld. rendelet 1. §)

Hevesi S. tér – Izabella u. – Wesselényi u. – Vörösmarty u. – Dob u. által határolt területre

 

Rottenbiller u. – István u. – Bethlen Gábor u. – Péterfy Sándor u. által határolt területre

 

Rákóczi út – Erzsébet krt. – Dohány u. –Osvát u. által határolt területre

 

Dózsa György út – István u. – Hernád u. – Garay u. – Garay tér – Alpár u. által határolt területre

Baross tér – Rottenbiller u. – Garay u. – Garay tér – Alpár u. – Dózsa György út – Verseny u. –Thököly út által határolt területre

 

Rákóczi út – Osvát u. – Dohány u. – Hársfa u. – Barát u. – Szövetség u. által határolt területre

 24/2017. (X.09.) önkormányzati rendelet Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes helyi   építési szabályzat előírásait tartalmazó önkormányzati rendeleteinek módosításáról

Az alábbi módosításokat tartalmazza:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2004 (II. 23.) önkormányzati rendeletének  módosítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest VII. kerület Hevesi Sándor tér – Izabella utca – Wesselényi utca – Vörösmarty utca – Dob utca által határolt területre vonatkozó építési szabályzat és szabályozási terv jóváhagyásáról szóló 11/2001. (III. 23.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest VII. kerület Rottenbiller utca - István út - Bethlen Gábor utca - Péterfy Sándor utca által határolt területre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv jóváhagyásáról szóló 24/2001. (V. 18.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

IV. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest VII. kerület Rákóczi út – Erzsébet körút – Dohány utca – Osvát utca által határolt területre vonatkozó kerületi szabályozási terv és helyi építési szabályzat jóváhagyásáról szóló 34/2001. (IX. 21.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Dózsa György út - István út - Hernád utca - Garay utca - Garay tér - Alpár utca által határolt terület helyi építési szabályzatáról és kerületi szabályozási tervéről szóló 27/2003. (IX. 5.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

Hatályos: 2017.10.10.

 

Építésügyi hatósági eljárásokkal kapcsolatos helyi rendeletek


Erzsébetváros Városképvédelmi Rendelet

 

a parkolóhely létesítési kötelezettség helyi szabályozásáról

 

az Erzsébetváros építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

 

 A fás szárú növények védelmével kapcsolatos helyi rendelet
 

a fás szárú növények védelmében a fakivágás engedélyezésének, és fapótlási kötelezettségeknek helyi szabályozásáról


Tájékoztatjuk az Erzsébetvárosi Lakosokat, Helyi Vállalkozókat, Vállalkozásokat, Építtetőket !

A közigazgatást érintő integrációs folyamatok eredményeképpen 2015. április 1-jétől a kormányhivatalok átszervezésre kerültek.

Kiemelt első fokú építésügyi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (cím: 1051 Budapest, Sas utca 19.) jár el a kerületi műemlék épületekkel kapcsolatos építésügyi hatósági ügyekben, a Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított ügyekben, az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyekben, az integrált eljárásokban közreműködő vagy társhatóságként, a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági ügyekben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 4. § (3a) bekezdésében meghatározott ügyben, valamint a kerületi hivatalunkat érintő kizárási ügyekben.

 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (KDV-KTF) 2015. április 1. napjától beolvadással megszűnt, jogutóda a Pest Megyei Kormányhivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Ellenőrzési és Hatósági Osztály, 1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12., levélcím: 1447 Budapest, Pf. 541., tel: +36 (1) 478-4400). A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokra vonatkozó szükséges információk az alábbi linken érhetőek el: .

A 2015. április 1. napjától hatályos a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet szerint a szakhatósági közreműködéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat - a hatálybalépését követően indult ügyekben - a Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00333489-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

 

A vízügyi hatósági feladatokat 2014. szeptember 10-től a katasztrófavédelem látja el.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség/ Országos Vízügyi Hatóság jogutódja: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A  Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség/ Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság székhelye: 1081 Budapest, Dologház utca 1., Postacím: 1428 Budapest, Pf. 13, E-mail cím: 

A 2015. április 1. napjától hatályos a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerint a szakhatósági közreműködéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat - a hatálybalépését követően indult ügyekben - a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10023002-00319566-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

További részletes információk: honlapon.

 

A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmények építésének, átalakításának, valamint a 400 m2-t meghaladó bruttó alapterületre való bővítésének építésügyi hatósági engedély kérelmét megelőzően a 2015.02.01-én hatályba lépett 5/2015. (I. 29.) Kormányrendelet értelmében ügyfélnek előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását kell kérnie. Az előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadására irányuló kérelmet és a mellékleteit az 5/2015. (I. 29.) Kormányrendelet szerinti adattartalommal és módon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz postai úton (levélcím: 4002 Debrecen Pf. 83.), személyesen (cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.), írásban, illetve elektronikus úton (ÉTDR-en keresztül) az ügyfél nyújtja be.

 

Az elektronikus hírközlési építményekkel (ideértve az antennákat, antennatartó szerkezeteket, az azokhoz tartozó műtárgyakat) kapcsolatos építési tevékenységek engedélyezését, illetve építésügyi hatósági ellenőrzését a 2013.október 03–át követően indult eljárásokban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala végzi. Ezt megelőzően megkezdett építési tevekénység esetén utólagos bejelentést kell tenni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához.

 

A felvonó vagy a mozgólépcső létesítését, használatbavételét, áthelyezését, a berendezés főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását – amennyiben építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenységgel nem jár együtt -, első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága engedélyezi a 2014. június 5-én hatályba lépett, a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet szerint.

 

Az építésügyben 2013. január 1-étől indult az elektronikus ügyintézés, azaz e-közigazgatás.

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) az e-közigazgatás azon szolgáltatása, amely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi a kérelmek elektronikus úton történő benyújtását. Részletes információk találhatók az építésügyi portálon: , ÉTDR alkalmazás:

 

E-építési napló

Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. A 2013. október 1. után induló kivitelezési tevékenységeknél - általános beruházások esetében - kötelező az elektronikus építési napló használata. Részletes információk találhatók az építésügyi portálon: , E-építési napló alkalmazás:  

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT