Mi a Rendelkezési Nyilvántartás?

A Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) által szabályozott központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ), mely a természetes személyek és szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván.

Mi az RNY célja?

Az RNY az E-ügyintézési törvény céljával összhangban annak lehetőségét teremti meg, hogy az ügyfelek az ügyintézéssel összefüggő rendelkezéseiket, jognyilatkozataikat teljes bizonyító erejű magánokiratként elektronikus úton rögzíthessék, melyek egy nyilvántartásban érhetők el az ügyfelek és a megismerésükre jogosult, ill. kötelezett szervek által.

Kik lehetnek az RNY ügyfelei?

Ügyintézéssel összefüggő rendelkezést nagykorú természetes személyek, valamint gazdálkodó szervezetek tehetnek. A nem természetes személyek nevében a képviseleti joggal bíró természetes személy járhat el az ügyintézési rendelkezés megtétele során, a szervezet beazonosítása, és a képviseleti jogosultság sikeres ellenőrzése esetén.

További feltétele az RNY használatának az, hogy a természetes személy valamely személyi alapnyilvántartásnak (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanya legyen.

Milyen rendelkezéseket lehet tenni az RNY-ben?

A szolgáltatás lehetővé teszi a kapcsolattartással összefüggő adatok és nyilatkozatok rögzítését, valamint további rendelkezések megtételét azonosítási, illetve az ügyfél időszaki értesítése elektronikus ügyintézési cselekményeiről szolgáltatás tekintetében.

A nyilvántartás tárolja továbbá a meghatalmazásokat és egyéb, ügykatalógusban elérhető rendelkezéstípusban rögzített nyilatkozatokat, és azokról hitelesítetten információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül is.

Milyen módon lehet rendelkezéseket tenni az RNY-ben?

Az ügyintézési rendelkezéseket elektronikus úton (online vagy telefonon) vagy személyesen tehetik meg az ügyfelek.

Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal abban az esetben tehető meg elektronikusan a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon, az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) 1818-as számán, amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik a jogszabályban előírt elektronikus azonosítási szolgáltatás valamelyikével (Ügyfélkapu, tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány, arcképes azonosítás vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítás).

Elektronikus azonosítás hiányában kizárólag személyesen tehető meg a regisztráció a természetes személy, illetve a gazdálkodó szervezet azonosítását követően az alábbi helyszíneken:

 • az ország valamennyi kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálatán (http://kormanyablak.hu/hu), valamint
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyfélszolgálatain.

Mi az első lépés, ha az ügyfél szeretné használni az RNY valamely szolgáltatását?

Az ügyfélnek minden esetben először a kapcsolattartásra vonatkozó jognyilatkozatait kell rögzítenie erre szolgáló ún. e-Profiljában. Ennek keretében nyilatkozhat arról, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek milyen formában, illetve módokon érhetik el, illetve küldhetnek joghatás kiváltására alkalmas, továbbá tájékoztatási célú küldeményeket, értesítéseket.

A kapcsolattartási rendelkezések megtételét követően elektronikusan (online vagy telefonon) vagy személyesen további rendelkezések tehetők.

Mely szervek kérdezhetik le az ügyfél rendelkezéseit?

Az E-ügyintézési törvény meghatározza az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek körét. Ezen szervek kötelesek az eljárásaik során lekérdezni és figyelembe venni az ügyfél RNY-ben tett rendelkezéseit, melyhez csatlakozniuk szükséges az RNY-hez.

Az RNY-ben tett rendelkezések kizárólag az RNY-hez már csatlakozott szervezetek ügyintézése során alkalmazhatóak.

Az RNY-hez csatlakozott szervek körét szervtípusok szerinti csoportosításban ITT tekintheti meg.

Milyen nyilatkozatok érhetők el az egyes rendelkezéstípusokban?

Természetes személyek az alábbi rendelkezéseket tehetik meg az RNY-ben:

 • e-Profil rendelkezései:
  • Kapcsolattartási rendelkezések:
   • nyilatkozat elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási forma választásáról
   • nyilatkozat kapcsolattartási módokról, ezen belül:
    • hivatalos kapcsolattartásra szolgáló elektronikus elérhetőségre vonatkozó nyilatkozat,
    • tájékoztatási célú egyéb elektronikus kapcsolattartási címek megadása;
   • elektronikus kapcsolattartással összefüggő egyéb nyilatkozatok:
    • annak kizárása, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek az ügyfél számukra megadott egyéb, tájékoztatási célú elektronikus elérhetőségeire értesítéseket, tájékoztatásokat (pl. e-mailt, sms-t) küldjenek. (E-ügyintézési törvény 15. § (5) bek. szerinti nyilatkozat);
    • annak kizárása, hogy hivatalos elérhetőség hiányában az elektronikus ügyintézést biztosító szervek küldeményt (határozatot vagy tájékoztatást) az ügyfél általuk ismert, egyéb elektronikus elérhetőségeire küldjék meg (pl. e-mail címre). (E-ügyintézési törvény 15. § (3) bek. szerinti nyilatkozat - kizárólag természetes személyek részére);
    • annak kizárása, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek az ügyfél utólagosan nem bizonyítható tartalommal (pl. telefonon) tett nyilatkozatairól és az elektronikus kapcsolattartás lényeges körülményeiről készített összefoglalót elektronikus úton küldjék meg a részére. (E-ügyintézési törvény 16. § (3) bek. szerinti nyilatkozat)
  • Azonosítási rendelkezés
  • Értesítési szolgáltatással kapcsolatos rendelkezés
 • Meghatalmazások:
  • általános meghatalmazás
  • ügyleti meghatalmazások
   (ügykatalógusban elérhető ügyekben, az eljáró szerv beállításától függően meghatalmazás vagy szabad szöveges meghatalmazás típusként)
 • Szabadszöveges rendelkezések
  (amennyiben az eljáró szerv ezt biztosítja ügykatalógusában)

Nem természetes személyek részére az e-Profil alatt elérhető rendelkezés típusok szűkebb köre érhető el – az E-ügyintézési törvény előírásaival összhangban.

Hogyan használhatók fel az RNY-ben tett meghatalmazások?

Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Amennyiben az ügyfél az RNY-ben meghatalmazás típusú rendelkezést tesz valamely szerv előtti eljárásra vonatkozóan, akkor a meghatalmazásban megjelölt szerv előtti eljárásában a későbbiekben nem szükséges külön, papír alapú meghatalmazást készíteni.

Az RNY-ben rögzített meghatalmazások nem elektronikus ügyintézés esetén is felhasználhatók a rendelkezésre hivatkozással, és irányadók az RNY-hez csatlakozott eljáró szerv tekintetében. Ebben az esetben nem szükséges kinyomtatni az RNY-ben tett meghatalmazást, arra való hivatkozás is elegendő.

Hogyan történik a rendelkezések jóváhagyása az RNY-ben?

A meghatalmazás típusú rendelkezés előkészíthető a meghatalmazott által is, melyet ezt követően a rendelkező személy hagyhat jóvá; továbbá lehetőség van elfogadással érvényesülő meghatalmazástípus létrehozására, valamint a gazdálkodó szervezetek együttes képviseleti joggal rendelkező képviselői által megtett rendelkezések egymást követő jóváhagyására is.

Az ügyfelek az erre szolgáló menüpontban ellenőrizhetik és érvényesíthetik a jóváhagyásra váró rendelkezéseket, vagyis mindazon rendelkezéseiket, amelyek érvényességéhez – a fent részletezett körülmények miatt – jóváhagyásuk szükséges.

Erre a körülményre az RNY külön is figyelmezteti az érintett ügyfeleket.

Miről lehet nyilatkozni az azonosítás körében?

A természetes személy rendelkezhet arról, hogy a jövőben milyen módon azonosíthatja a szerv az elektronikus ügyintézése során. Ilyen azonosítási mód lehet az Ügyfélkapuval történő azonosítás, a videokapcsolaton keresztüli arcképes azonosítás, illetve a Telefonos Azonosítással történő azonosítás, valamint a 2016. január 1-je után kibocsátott, elektronikus tároló elemmel (chip) rendelkező személyazonosító igazolvány (ún. eSzemélyi) útján történő azonosítás is.

Mi az a hivatalos elérhetőség?

A hivatalos elérhetőség olyan biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, amelyre az elektronikus ügyintézést biztosító szerv joghatás kiváltására alkalmas küldeményt továbbíthat. Természetes személy ügyfél esetén ez például az ún. KÜNY-(korábban: ügyfélkapu) tárhely.

Természetes személy ügyfél nyilatkozhat arról, hogy elektronikus tárhellyel rendelkezik, és azt hivatalos elérhetőségként bejelenti.

A Gazdálkodó szervezeteknek – az E-ügyintézési tv. által előírt kötelezettséggel összhangban – kötelező az RNY-ben rögzíteniük hivatalos elérhetőségüket a szervezet e-Profilja alatt található szervezeti kapcsolattartási rendelkezések körében, amely szervezet típusonként eltérő lehet, megkülönböztetve ezáltal a hivatali tárhellyel rendelkező együttműködő szerveket, a cégkapuval rendelkező egyéb gazdálkodó szervezeteket, ill. a KÜNY-tárhellyel rendelkező egyéni vállalkozókat, mint speciális gazdálkodó szervezeteket.

Miről nyilatkozhat az ügyfél az időszaki értesítés szolgáltatás keretében?

Az időszaki értesítés szolgáltatás elsődleges célja, hogy az ügyfél megbízható információt kapjon a nevében történt elektronikus (közigazgatási) cselekményekről, adatainak elektronikus úton történő kezeléséről. Az értesítés leginkább a banki szolgáltatók által kiállított bankszámlakivonathoz hasonlítható, amelynek segítségével az ügyfél nyomon követheti az elektronikus úton történő tevékenységeit, ügyeit.

A szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél az RNY-ben - a jogszabályi keretek között - meghatározhatja azon szervek és elektronikus ügyintézési cselekmények körét, amelyre vonatkozóan értesítést kíván kapni. Emellett rendelkezésében meghatározhatja az értesítés küldésének időszakát, valamint az értesítés helyét is. Jelenleg Telefonos Azonosítással kapcsolatban kérhető értesítés.

Miért hasznos az RNY?

Azért hasznos az RNY, mert:

 • gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé;

 • kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a hivatalokkal való kapcsolattartás

 • a nyilvántartás tárolja a meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesített információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül.

Az RNY szolgáltatás igénybevételéhez először el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, mely tartalmazza a szolgáltatás igénybevételének szabályait.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabály által előírt ügyintézési mód felülírhatja az RNY-ben tett rendelkezéseket!

Kapcsolat

Az RNY szolgáltatás használatával kapcsolatban 0-24 órában állunk rendelkezésére a 1818 Országos telefonos ügyfélszolgálat 1.7-es menüpontját választva.

Figyelem! A Rendelkezési Nyilvántartás, mint központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele büntetőjogi és polgári jogi felelősségre vonással jár.

kohezios_alap