PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alábbi pályázatot írja ki civil szervezetek részére civil közösségi központ működtetésére

 

A pályázat előzményei, célja

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által - a Fővárosi Városrehabilitációs Keret terhére - kiírt TÉR_KÖZ pályázaton támogatásban részesült a 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 34. szám alatt Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Pont kialakítására.  A pályázat keretében az Önkormányzat vállalta olyan közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítását, amelyek hozzájárulnak a helyi közösségek erősítéséhez, a gazdasági aktivitás növeléséhez, az új vagy megújuló szolgáltatások megjelenéséhez, illetve javíthatják a településrész ellátottságát, a városi mikrokörnyezet minőségét, továbbá lehetőséget adnak a spontán városi folyamatok számára, a hely adottságainak kihasználására, a városmegújítás helyspecifikus, innovatív módjain.

Az Erzsébetvárosi Civil Koncepció 2020-2024. elnevezésű dokumentum meghatározza az Önkormányzat feladatait a helyi civil társadalom erősítésére, támogatására, hiszen a civil szervezetek a társadalmi-kulturális élet fontos alkotóelemei, jelenlétükkel hozzájárulhatnak a társadalmi folyamatok jobbá tételéhez. A Koncepció közvetett támogatási formaként nevesíti egy Civil Ház felállítását, amely befogadó teret nyújt a civil szervezetek tevékenységéhez, továbbá a civil szervezetek munkáját segítő, ingyenes tanácsadások, képzések megszervezését.

A pályázat célja, hogy a fentiekben megfogalmazott törekvéseket, elképzeléseket közös platformra helyezve, létrejöjjön egy olyan közösségi tér Erzsébetvárosban, amely a társadalom alulról építkező szerveződéseit, a helyi közösségeket programjaival és szolgáltatásaival támogatja, hozzájárulva a városi lét minőségének javításához.

 

I.     A pályázat benyújtására jogosult:

 

1.1.       Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. b)-c) pontjában meghatározott szervezet vagy szervezetek, amelynek székhelye Budapest közigazgatási területén van és nincs az Önkormányzattal szemben fennálló, korábbi támogatásból eredő, le nem zárt elszámolása.

 

1.2.       A pályázat önállóan vagy konzorciumban is benyújtható, maximum 3, az 1.1. pontban foglaltaknak megfelelő civil szervezet részvételével.

 

II.  A pályázat tárgya:

 

2.1.        Az Erzsébetvárosi Civil Koncepcióban megfogalmazott célok, valamint a TÉR_KÖZ pályázat keretében megvalósítandó közösségi célú városrehabilitációs programok figyelembevételével az Önkormányzat tulajdonában lévő 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 34. szám alatti helyiség civil közösségi központként való működtetése a szerződéskötéstől számított egy év időtartamra, amely további négy évre automatikusan meghosszabbodik, amennyiben egyik fél sem kezdeményezi a megállapodás megszüntetését a szerződés hatályának megszűnését 90 nappal megelőzően. Az Önkormányzat a nyertes pályázóval (a továbbiakban: működtető) együttműködési megállapodást köt.

 

2.2.        A működtetőtől különösen elvárt tevékenységek a következők:

a)     a kerületi városfejlesztési projektek közösségi tervezési eseményeinek befogadása,

b)     az erzsébetvárosi civil szervezetek részére közösségi tér biztosítása előzetes időbeosztás alapján,

c)      az erzsébetvárosi civil szervezetek számára igény szerint ingyenes könyvelési, pályázatírási, jogi, kommunikációs, szervezetfejlesztési és egyéb témájú előadások, képzések, tájékoztatások lebonyolítása,

d)     olyan programok, szolgáltatások biztosítása közvetlenül vagy más szervezetek útján, közvetett módon, amelyek a lakosság számára nyújtanak valamilyen szabadidős programot, szolgáltatást

e)     a lakosság számára tájékoztatás nyújtása az erzsébetvárosi civil szervezetek tevékenységéről, az általuk biztosított szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről, egyéb kerületi programokról és társadalmi eseményekről.

A pályázat vonatkozásában erzsébetvárosi civil szervezetnek minősül az a szervezet, amelyet az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 15/2020 (IV.17.) önkormányzati rendelet alapján a jegyző nyilvántartásba vett. Az erzsébetvárosi civil szervezetek nyilvántartása a www.erzsebetvaros.hu oldalon megtekinthető.

 

2.3.     A helyszínre vonatkozó technikai információk:

A civil közösségi központ a 1072 Budapest, Nagydiófa u. 34. szám alatt található, az ingatlan alaprajza a pályázati felhívás 1. számú mellékletét képezi, amely a következő helyiségeket foglalja magában:

a)     közösségi tér (területe: 34,74 m2, belmagassága: 4,58 m)

b)     ruhatár, előtér (területe: 7,14 m2, belmagasság: 4,03 m)

c)      női, férfi mosdó (területe: 5,95 m2, belmagasság: 2,80 m)

d)     teakonyha (területe: 5,14 m2, belmagasság: 2,80 m)

e)     raktár (területe: 9,42 m2, belmagasság: 3,91 m)

 

 

A helyiségek felszereltsége:

Közösségi térben

-          30 db rakásolható szék

-          6 db nagyméretű asztal

-          10 db nagyméretű flexibilisen elhelyezhető függesztett prezentációs tábla

-          motoros vetítővászon

-          486 × 342 × 26 cm méretű beépített szekrény a prezentációs táblák és iratok tárolására

-          duál split klíma

-          projektor, multifunkciós fénymásológép, asztali számítógép/laptop

-          internet hozzáférés

Konyhában

-          konyhapult, beépített mosogatóval

-          mosogatógép, hűtőszekrény

 

Az ingatlan előzetes megtekintésére az alábbi időpontokban van lehetőség:

2022. június 8-án (szerda) 15.00-16.30 óra között

2022. június 16-án (csütörtök) 14.30-16.00 óra között

 

 

Amennyiben élni kívánnak a megtekintés lehetőségével azt a [email protected] email címen legyenek szívesek jelezni 24 órával a megadott időpont előtt. 

 

2.4.     A működtetésre vonatkozó további, részletes feltételek

a)     a működtetőnek le kell bonyolítania a civil közösségi központ névadó pályázatát, valamint megnyitó rendezvényét az Önkormányzattal egyeztetett módon 2022. október 31-ig, amelynek költségeire külön megállapodás alapján az Önkormányzat biztosít forrást,

b)     a kerületi városfejlesztési projektekhez kapcsolódó, az Önkormányzat által szervezett közösségi tervezési események számára biztosítani szükséges a helyszínt,

c)      előzetes időpont foglalás alapján a civil közösségi központ használatára legalább napi 8 órában lehetőséget kell biztosítani az erzsébetvárosi civil szervezetek részére (2.2. b) pont), beleértve a működtető saját célú használatát is, amelynek feltételeit a működtetésre vonatkozó megállapodás tartalmazza. A helyiség használat alapvető feltételeit az Önkormányzat határozza meg, de a működtetőnek törekednie kell arra, hogy egyenlő arányban legyenek a saját célú (pl. közgyűlés, próba, munkamegbeszélés), és a közönség számára meghirdetett események (pl. workshop, előadás, kiállítás, felolvasás, egyéb szolgáltatások).

d)     a civil közösségi központ nyitvatartási idejében, legalább heti 2 × 2 órában biztosítani kell a 2.2. e) pont szerinti lakossági tájékoztatást,

e)     helyiségek fenntartásához kapcsolódó közüzemi költségeket az Önkormányzat biztosítja, azonban a működtetőnek a jó gazda gondosságával törekedni kell a költségtakarékos üzemeltetésre. Az ezen felül felmerülő egyéb költségeket (pl. munkabér, anyagköltségek) a működtetőnek kell biztosítania,

f)       a működtető feladata továbbá az erzsébetvárosi civil szervezetek megszólítása, felmerülő igényeik alapján a 2.2. c) pont szerinti ingyenes képzési, tájékoztatási, tanácsadási lehetőségek felkutatása. Az Önkormányzat a működtetés időtartama alatt 500.000 Ft keretösszegben biztosítja ezen programok megvalósulását,

g)     kerületi civil információs portál tartalomkezelése,

h)     fotódokumentációval ellátott szöveges beszámoló összeállítása a működtetési időszak végén.

 

2.5.      Az Önkormányzat a 2.2. és 2.4. pontban vállalt feladatok teljesítése érdekében az alábbiakat biztosítja a működtető részére

a)     3.000.000 Ft összegű elszámolási kötelezettséggel járó, vissza nem térítendő támogatást, támogatási előleg formájában. A támogatás felhasználható a szervezet általános működésével vagy programjaival kapcsolatban, a szerződés időtartama alatt felmerült költségekre, a támogatási intenzitás 100%.

b)     a civil közösségi központ saját tevékenységre történő használatát, az erzsébetvárosi civil szervezetek igényeit is figyelembe véve,

c)      az Önkormányzat által 2022. őszén megrendezendő Civil Korzón való részvételt és bemutatkozási lehetőséget,

d)     a működés időtartama alatt az Önkormányzat által szervezett Civil Fórumon, valamint a kerületi városfejlesztési projektek közösségi tervezésében való részvételt, amelynek keretében az erzsébetvárosi civil szervezeteket képviselve a működtető ismertetheti a kerület fejlesztését, jövőjét, szolgáltatásait meghatározó irányokra vonatkozó civil javaslatokat,

e)      folyamatos megjelenési lehetőséget az Önkormányzat média felületein.

 

III.    A pályázat benyújtására vonatkozó információk:

 

3.1.        A pályázatot a felhívás 2. számú mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a következő dokumentumokat:

a)     a pályázó(k) általános tevékenységének bemutatását maximum 1 oldal terjedelemben

b)     a pályázó(k) legalább 1, maximum 4 oldal terjedelmű koncepcióját a működtetés megvalósítására vonatkozóan, kiemelve az alábbiakat:

-          a pályázó által megvalósítani tervezett tevékenységek bemutatását, kitérve arra, hogy az miként kapcsolódik a pályázat céljához

-          a civil szervezetek megszólítására vonatkozó elképzeléseket,

-          a civil információs portál tartalmára vonatkozó elképzeléseket,

-          a helyi közösséget megszólító tevékenységek típusára, jellegére vonatkozó elképzeléseket,

-          a működtetésre vonatkozó, saját forrásból (vagy a nyújtandó támogatás terhére) biztosítandó költségek jellegére, mértékére vonatkozó tervet

-          a civil szervezetek részére szervezendő képzésekre, előadásokra vonatkozó elképzeléseket.

c)      konzorciumban történő pályázat esetén a résztvevők erre irányuló szándéknyilatkozatát,

d)     a felhívás 3. számú melléklete szerinti, Összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot, érintettség fennállása esetén a felhívás 4. számú melléklete szerinti Közzétételi kérelmet,

e)a felhívás 5. számú melléklete szerinti a köztartozásokról, valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelésről szóló nyilatkozatot,

f)      a felhívás 6. számú melléklete szerinti nyilatkozatot, amennyiben a pályázó(k) szerepel(nek) az erzsébetvárosi civil szervezetek nyilvántartásában, és az abban szereplő adatokban a nyilvántartásba vétel óta nem történt változás

g)     amennyiben a pályázó(k) nem szerepel(nek) az erzsébetvárosi civil szervezetek nyilvántartásában:

-          a pályázati felhívás 7. sz. mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot,

-          aláírási címpéldányt (eredetiben vagy másolatban, amennyiben másolati példány kerül benyújtásra, nyertes pályázat esetén az eredeti példány a szerződéskötéskor bemutatandó),

-          a pályázó alapszabályát,

-          a pályázó éves beszámolójának letétbe helyezését igazoló bírósági dokumentumot.

A pályázati dokumentáció a www.erzsebetvaros.hu oldalról letölthető.

 

3.2.      A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatot papír alapon egy példányban kell benyújtani. A benyújtásra csak személyesen van lehetőség a Humánszolgáltató Irodán Nyári Petra részére (1076 Budapest, Garay u. 5.) vagy az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáin (1073 Budapest, Erzsébet körút 6. vagy 1076 Budapest, Garay u. 5.) ügyfélfogadási időben.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. június 24. (péntek) 13.00 óra

 

3.3.     A pályázatok feldolgozása során hiánypótlásnak egy alkalommal van helye, melyet a pályázati adatlapon megadott elektronikus levélcímre küldünk. A hiánypótlás teljesítésére 5 nap áll rendelkezésre.

 

IV.          A pályázatok elbírálására és a támogatás felhasználására vonatkozó információk

 

4.1.            A pályázatokat Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Csak a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő, valós adatokat tartalmazó, hiánytalanul benyújtott pályázat részesülhet támogatásban. A pályázatok elbírálásáról a döntés meghozatalát követő 10 napon belül elektronikus úton értesülnek a pályázók.

 

4.2.       A Képviselő-testület a pályázatok elbírálása során figyelembe veszi a pályázó Erzsébetvárosban eddig végzett tevékenységét, valamint a működtetésre vonatkozó koncepció kidolgozottságát, a pályázat céljának megvalósítására tett javaslatokat, elképzeléseket.

 

4.3.       A Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 

4.4.       A működtető az együttműködési megállapodásban meghatározott határidőig és módon köteles a nyújtott támogatás felhasználásáról benyújtani a szakmai és pénzügyi beszámolóját.

 

4.5.    Támogatott az együttműködési megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználását és a Támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat az Állami Számvevőszék vizsgálhatja. A támogatás célszerű felhasználását és annak szakszerű dokumentálását a Támogató bármikor ellenőrizheti. Az ellenőrzések lefolytatása során a Támogatott együttműködésre köteles.

 

V.             Tájékoztatás

 

A pályázattal kapcsolatban további információ a Humánszolgáltató Irodán Nyári Petrától kérhető (tel: 462-3322, e-mail: [email protected]).


1. melléklet Alaprajz

2. melléklet Pályázati adatlap

3. melléklet Összeférhetetlenségi nyilatkozat

4. melléklet Közzétételi kérelem

5. melléklet Nyilatkozat tartozásról, rendezett munkaügyi követelmények

6. melléklet Nyilatkozat nyilvántartásba vett adatokról

7. melléklet Átláhatósági nyilatkozat

kohezios_alap