PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete ’Kultúrnegyed Katalizátor’ címmel pályázatot ír ki a ’Kultúrnegyed Koncepciót’ támogató kulturális turisztikai, művészeti projektek létrejöttére

 

A pályázat előzményei, célja

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a kerület fejlesztését a kulturális városfejlesztés eszközeivel képzeli el célja, hogy Erzsébetváros egy innovatív, multikulturális, élhető és fenntartható kerület legyen.

Ehhez a negatív magatartásformák kiszorításán, szabályozásán túl fontosnak tartja a fenti célok elérését támogató kulturális, művészeti projektek létrejöttét, amelyek segítségével felértékelődik a minőségi, városi- és kulturális turizmus jelenléte a kerületben, amely nemcsak az idelátogatóknak szól, hanem a kerületi lakosok és budapestiek is szívesen látogatják az eseményeket. A pályázat fontos eleme a fenntarthatóság, amely nemcsak a klímatudatos szemléletre utal, hanem a programokon résztvevők és a helyi lakosok jó kapcsolatára. Az elbírálási szempontok hangsúlyos része, hogy olyan projektek jöjjenek létre, amelyek egy kulturálisan színes, diverz kerületet eredményeznek, ahol a turisztikai kínálat nem zavarja a lakókat, sőt ők is szívesen látogatják a programomat.

A pályázat céljai: a fenntartható turizmus létrejöttének támogatása, ahol a szereplők, azaz a helyi lakók, turisták és a vállalkozók konszenzusos, egymás szempontjait tiszteletben tartva, minőségi viszonyban élhetnek egymás mellett.  

A fenti célokra a megvalósítására Erzsébetváros Önkormányzata a 2022. évi költségvetésében bruttó 5 millió forintot különített el.

 

I.      A pályázat benyújtására jogosultak:

 

1.1.       Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. b)-c) pontjában meghatározott szervezet vagy szervezetek, amelynek székhelye Budapest közigazgatási területén van és nincs az Önkormányzattal szemben fennálló, korábbi támogatásból eredő, le nem zárt elszámolása.

1.2         Magyarországon bejegyzett kulturális tevékenységet végző gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások és természetes személyek.

 

 

 

 

Nem pályázathat:

1.      A pályázó önkormányzat vagy az önkormányzat tulajdonában álló cég alkalmazottja.

2.      Nem pályázhat olyan természetes személy, gazdasági társaság vagy civil egyesület, amely Erzsébetvárosban éjfél után nyitva tartó vendéglátóhelyet üzemeltet vagy tulajdonol.

 

II.  A pályázat tárgya:

 

Olyan kulturális-, közösségi-, civil programok, projektek létrejöttének támogatása, amelyek harmonizálnak Erzsébetváros Önkormányzatának kulturális kerületfejlesztési elképzeléseivel. A programok létrejötte elősegíti a minőségi, városi- és kulturális turisztikai kereslet visszatérését a VII. Kerületbe és egyben megfelelő kikapcsolódást kínál a kerületi és a budapesti lakosoknak is.

A pályázat célkitűzése a fenntartható turizmus létrejöttének támogatása, ahol a szereplők, azaz a helyi lakók, turisták és a vállalkozók konszenzusos, egymás szempontjait tiszteletben tartó, minőségi viszonyban élhetnek egymás mellett.

 

A pályázati kiírás az alábbi tevékenységeket támogatja:

-          kulturális események, például: kisebb koncertek, színházi előadások, performanszok stb.;

-          kiállítások, kiállítás-sorozatok;

-          közösségi programok: filmvetítések, kerekasztal beszélgetések, klubok, workshopok, utcai piknik, közösségeket-civileket bevonó programok;

-          fenntarthatósággal, környezettudatossággal kapcsolatos programok

 

Nem támogatható tevékenységek:

-                      22.00 óra után létesítendő zenés, táncos események

-                      belépőjegy fejében látogatható események, programok

 

III.             Elszámolható költségek:

 

-                      művészeti közreműködők díja: fellépők tiszteletdíja, művészek tiszteletdíja, kurátor, előadók, zenekarok díja stb.

-                      szakmai közreműködők díja: színpad-, technika építés, technikus stb.

-                      kiállítás installációs költsége (beleértve: tervezés, grafika, kivitelezés költsége, nyomtatás)

-                      jogdíjak, biztosítási díjak

-                      szakmai anyagköltség: jelmez, díszlet, kellék

-                      technikai eszközbeszerzés- és bérlet

-                      promóció és kommunikáció költségek (beleértve: nyomda, grafikai előkészítés, nyomdai előkészítés, online és offline csatornákon történő hirdetési költségek, fotós-videós költsége)

 

 

Nem elszámolható költségek:

Személyi jellegű ráfordítások (bér és járulékai)

 

 

IV. A támogatás mértéke és az elbírálás szakmai szempontjai:

Elbírálás szempontjai:

 

A támogatási kérelemhez beadott pályázatok az alábbi szakmai preferenciák figyelembevételével kerülnek elbírálásra:

 

-          A támogatásra benyújtott programtervben leírt programok minősége, az önkormányzat által elérni kívánt célokhoz való viszonya.

       Elérhető maximális pontszám: 20 pont.

-          A projekt szakmai tartalma és a költségterve harmonizál-e.

      Elérhető maximális pontszám: 20 pont.

-          A pályázó rendelkezik-e már referenciával (a támogatási kérelem beadását megelőzően rendezett-e kulturális programokat)

Elérhető maximális pontszám: 10 pont.

-          A létesülő programokra minél szélesebb közönséget von be, akár lakókat, helyi közösségeket, civilek stb.

Elérhető maximális pontszám: 20 pont.

 

-          Létesíteni kívánt programok, kulturális események darabszáma.

Elérhető maximális pontszám: 5 pont

 

 

Elérhető maximális pontszám: 75 pont.

 

Támogatás mértéke:

A támogatás vissza nem térítendő.

Elért Pontszám

Támogatás mértéke

0- 20 Pont

Nem ítélhető meg támogatás

21-30 Pont

100.000 Ft

31-45 Pont

200.000 Ft

46-60 Pont

300.000 Ft

60 pont felett

400.000 Ft

 

 


 

 

V.        A pályázat benyújtására vonatkozó információk:

 

5.1.        A pályázatot a felhívás 2. számú mellékletét képező pályázati adatlapon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a következő dokumentumokat:

 

a)     a pályázó általános tevékenységének bemutatását, esetleges referenciákkal maximum 1 oldal terjedelemben

 

b)     a pályázó legalább 1, maximum 4 oldal terjedelmű projekt-koncepciója, amely tartalmazza az alábbiakat:

-          röviden a kulturális program, esemény, kiállítás szakmai bemutatását, látványtervet.

-          milyen aspektusban kapcsolódik a pályázat Erzsébetváros Önkormányzata ’Kultúrnegyed’ elképzeléseihez, valamint a projekt hogyan segíti ennek megvalósulását

-          tervezett megvalósítás dátumát, dátumait

-          költségterv (a támogatásra elszámolni kívánt költségnemek megjelölésével)

-          a bevonni kívánt célcsoportok rövid bemutatása

-          a helyi közösségeket megszólító tevékenységek típusára, jellegére vonatkozó elképzeléseket,

-          létesített programok számát, gyakoriságát

-          a megvalósítás során alkalmazott fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontokat

-          rendelkezik-e a pályázó referenciával: korábban létesített, szervezett-e már valamilyen kulturális, művészeti programot

                                                                              

c)   a felhívás 3. számú melléklete szerinti, Összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot, érintettség fennállása esetén a felhívás 4. számú melléklete szerinti Közzétételi kérelmet,

d)  a felhívás 5. számú melléklete szerinti a köztartozásokról, valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelésről szóló nyilatkozatot,

e)     a felhívás 6. számú melléklete szerinti nyilatkozatot, amennyiben – civilszervezet pályázó esetén - a pályázó szerepel az erzsébetvárosi civil szervezetek nyilvántartásában, és az abban, szereplő adatokban a nyilvántartásba vétel óta nem történt változás

f)       amennyiben a pályázó nem szerepel az erzsébetvárosi civil szervezetek nyilvántartásában:

-          a pályázati felhívás 7. sz. mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot,

-          aláírási címpéldányt (eredetiben vagy másolatban, amennyiben másolati példány kerül benyújtásra, nyertes pályázat esetén az eredeti példány a szerződéskötéskor bemutatandó),

-          a pályázó alapszabályát,

-          a pályázó éves beszámolójának letétbe helyezését igazoló bírósági dokumentumot.

g)     Gazdasági társaság esetén:

-  30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy a pályázóra vonatkozó szabályok szerinti nyilvántartást végző hatóság által kiállított nyilvántartásba vételt igazoló okirat hiteles példánya,

-  eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatban aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, a Cégtörvény 9. §-nak megfelelő eredeti aláírás-minta, amennyiben ezen okiratokkal a pályázónak a vonatkozó jogszabályok alapján kötelezően rendelkeznie kell; és amennyiben az ajánlatot nem a pályázó aláírásra jogosult képviselője írja alá, úgy közjegyzői okiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás,

-  a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti gazdálkodó szervezet pályázó esetén a vezető tisztségviselőjétől származó azon nyilatkozat, amely szerint a pályázó nem áll végelszámolás alatt, nincs ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás folyamatban.

-  igazolás, hogy a pályázónak nincs 12 hónapnál régebben lejárt adó, illeték, vám, társadalombiztosítási járulék, valamint elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló tartozása (NAV „együttes” nemleges adóigazolás); amennyiben a pályázó szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett „köztartozásmentes adózó” adatbázisban, elegendő az erre vonatkozó nyilatkozatát csatolnia,

A pályázati dokumentáció a www.erzsebetvaros.hu oldalról letölthető.

                                                                                           

5.2.      A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatot papír alapon egy példányban kell benyújtani.

 

Benyújtás módja:

A benyújtásra személyesen az Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáinak mindenkori nyitvatartási idejében, vagy postai úton van lehetőség.

Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodái:1073 Budapest, Erzsébet körút 6.; 1076 Budapest, Garay u. 5. 

 

Benyújtás határideje: 2022. december 19. (hétfő) 24.00 óra

 

A borítékra kérjük ráírni: Kultúrnegyed Katalizátor Pályázat.

 

5.3.     A pályázatok feldolgozása során hiánypótlásnak egy alkalommal van helye, melyet a pályázati adatlapon megadott elektronikus levélcímre küldünk. A hiánypótlás teljesítésére 8 nap áll rendelkezésre.

 

 

 

 

VI.          A pályázatok elbírálására és a támogatás felhasználására vonatkozó információk

 

6.1.            A pályázatokat Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Csak a jelen felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő, valós adatokat tartalmazó, hiánytalanul benyújtott pályázat részesülhet támogatásban. A pályázatok elbírálásáról a döntés meghozatalát követő 10 napon belül elektronikus úton értesülnek a pályázók.

 

6.2.            A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság a pályázatok elbírálása során figyelembe veszi a pályázó Erzsébetvárosban eddig végzett tevékenységét, valamint a működtetésre vonatkozó koncepció kidolgozottságát, a pályázat céljának megvalósítására tett javaslatokat, elképzeléseket.

 

6.3.            A támogatási összeghez kötelező önerő felhasználás nem kapcsolódik, a támogatási intenzitás 100 %.

 

6.4.            A támogatási összegből a 2023. április 30-ig megvalósult projektek számolhatóak el. A támogatási időszak kezdete Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága támogatói döntésének a dátuma.

 

6.5.            A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 

6.6.       A pályázó a támogatási szerződésben meghatározott határidőig és módon köteles a nyújtott támogatás felhasználásáról benyújtani a szakmai és pénzügyi beszámolóját.

 

6.5.    Támogatott a támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználását és a Támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat az Állami Számvevőszék vizsgálhatja. A támogatás célszerű felhasználását és annak szakszerű dokumentálását a Támogató bármikor ellenőrizheti. Az ellenőrzések lefolytatása során a Támogatott együttműködésre köteles.

 

VII.           A beadott támogatási kérelem érvénytelen és elutasításra kerül az alábbi esetekben:

7.1.            A pályázata nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt művészeti és kulturális célnak.

7.2.            A pályázati anyaga rongálással és a kerület védett részeinek sérülésével jár.

7.3.            Az elkészült alkotás, program hang vagy vizuális világa zavarhatja a lakók nyugalmát és lelki békéjét.

7.4.            A pályázat kisebbségeket, emberi jogokat közszemérmet sértő produkciókat, alkotásokat tartalmaz.

7.5.            Olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton, illetve aki nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak.

7.6.            A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott beadási határidő lejárta után nyújtották be.

7.7.            Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes ajánlatok esetén is külön indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

 

VIII.    Tájékoztatás

 

A pályázattal kapcsolatban további információ Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesteri Kabinetjében kérhető, a szakmai koncepció tekintetében Gallai Renátától ([email protected]) , adminisztráció és a beadást érintő egyéb kérdésekben pedig Kovács Brigittától ([email protected]) . 


2. melléket Pályázati adatlap

3. melléklet Összeférhetetlenségi nyilatkozat

4. melléklet Közzétételi kérelem

5. melléklet Nyilatkozat tartozásról rendezett munkaügyi kapcsolatokról

6. melléklet Nyilatkozat nyilvántartásba vett adatokról

7. melléklet Átláthatósági nyilatkozat

Kultúrnegyed Katalizátor(222_2022.(IX.21) Eredménytelenné nyilvánítás határozat


kohezios_alap