Közérdekű adatok igénylése

 

Közérdekű adat megismerésére irányuló igény benyújtása.

 

A közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt a Polgármesteri Hivatalhoz, bárki igényt nyújthat be szóban, írásban, vagy elektronikus úton az igénylő nevének és elérhetőségének a feltüntetésével.

 

Postacím:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

E mail cím: [email protected]

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekkel kapcsolatos felvilágosítás kérhető:

Németh György referens

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Telefon: 06-1-462-3174

 

A Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra vonatkozó közzétételi kötelezettség alá tartozó adatok a honlapon (www.erzsebetvaros.hu/page/uevegzseb) közvetlenül elérhetőek. 

 

Az adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének folyamata.

 

-          a) A kérelem megvizsgálása arra vonatkozóan, hogy az tartalmazza e az igénylő nevét és az elérhetőségét.

-          b) Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a kérelmező figyelmét felhívni a pontosításra.

-          c) A kérelmet vizsgálni kell abból a szempontból is, hogy

o   a kért adat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § és a 26. § rendelkezései alapján közérdekű adatnak minősül e.

o   kell e alkalmazni az Infotv. személyes adatokra, üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseit.

o   ki az adatkezelő (jegyző, polgármester, illetve az önkormányzati intézmény vagy cég vezetője önállóan).

-          d) Az adatigénylést a kérelem beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül kell teljesíteni.

-          e) Amennyiben az adatigénylés teljesítése jelentős terjedelmű vagy nagyszámú adatot érint, továbbá ha az igénylés teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, úgy az igénylő 15 napon belül értesítésre kerül, hogy a határidő újabb 15 nappal meghosszabbításra kerül. Ebben az esetben az igény teljesítésére annak benyújtásától számított 30 napon belül kerül sor.

 

-2-

-          f) Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Polgármesteri Hivatal vagy az Önkormányzat kezeli, az igénylőt tájékoztatni kell arról, hogy ki az adatkezelő szerv és kihez nyújthatja be az adatigénylést. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről is tájékoztatni kell.

-          g) Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal írásban, vagy –amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím van feltüntetve- elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Adatkezelés.

           

Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhető, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igénylő személyes adatai az Infotv. 28. § (2) bekezdés, valamint a 29. § (1a) bekezdés alapján a benyújtástól számított egy évig tárolhatóak, azt követően törlésre kerülnek.

 

Jogorvoslat

 

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítésért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) vagy annak kézbesítésétől számított 30 napon belül keresetet nyújthat be a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz. A Hatóság vizsgálata a fent meghatározott indokok valamelyikén alapuló bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető.

kohezios_alap