PÁLYÁZATI KIÍRÁS

kapufigyelő rendszer kialakításának támogatására

2021.

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottsága a . …/2021. (VI. 15.) döntése alapján pályázatot hirdet

 

kapufigyelő rendszer kialakításának támogatására,

 

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az Önkormányzat 2021. évi költségvetésben Otthonvédelmi program címen biztosított forrás terhére.

 

 

Rendelkezésre álló forrás

A jelen pályázat kiírásakor az Önkormányzat költségvetésében 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint támogatási keret áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő nyertes pályázók részére.

 

 

A pályázat célja

A pályázat célja a kerületben élők biztonságérzetének, a kerület közbiztonsági helyzetének javítása.

 

 

Pályázók köre

 

A pályázaton részt vehetnek a kapufigyelő rendszerrel még nem rendelkező,  a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

-          társasházak,

-          lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.),

-          önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek esetében azok kezelője,

-          háziorvosi rendelők és önkormányzati intézmények,

-          egyházak.

 

 

A támogatás formája, mértéke

A támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozású, mértéke a pályázó által benyújtott és a döntéshozó által elfogadott pályázati költségvetés (illetve a megvalósítás után benyújtott, elfogadott kiadások összegének) legfeljebb 50%-a lehet, mely azonban nem haladhatja meg a 250.000,- Ft-ot.

A pályázó az elnyert pénzbeli támogatást a vele kötött támogatási szerződésben, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

 

A pályázat benyújtásának módja és helye:

·         elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

·         személyesen:

- a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatainak újranyitásáig:

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain – a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal épülete ügyfélszolgálat bejáratának bal oldalán létesített ’LEVELEK’ felirat alatti nyílásba bedobással vagy a Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében a porta melletti beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába bedobással, - hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi kapufigyelő rendszer pályázat, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap, óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

-A Hivatal Ügyfélszolgálatának újranyitását követően a személyes benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) történik, hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi kapufigyelő rendszer pályázat, valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá év, hónap, nap, óra, perc formában a benyújtás időpontját.       

A pályázat Hivatalban történő benyújtása díjmentes.

 

 

A Pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat benyújtási határideje: 2021. augusztus 30. napja 24:00 óra. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

 

 

A  benyújtandó pályázati dokumentumok:

kitöltött „Pályázati Adatlap” (1. sz. melléklet)

-     tartalomjegyzék,

-     tulajdonosi közösségi nyilatkozat a  kapufigyelő rendszer létesítéséről és legalább 3 évig történő üzemeltetéséről (a létesítés és üzemeltetés ügyében az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többség igenlő szavazata szükséges),

-     átláthatósági nyilatkozat (4. sz. melléklet)

-     önrészt bemutató igazolások az alábbiak szerint:

A pályázónak rendelkeznie kell a tervezett rendszer kiépítési költségek 50 %-ával, mint önrésszel, melyet elkülönítetten kezel (felújítási számla, értékpapír, egyéb önálló számla stb.) és erről banki igazolást, közgyűlési határozatot, közös képviselői nyilatkozatot, intézményvezetői nyilatkozatot, vagy az önrészként feltüntetett, a pályázati kiírás előtt 6 hónapnál nem régebben megvásárolt, műszakilag indokolt és önrészként elfogadható eszközök, munkák számláinak 1 db másolatát kell benyújtani.         

-     közös képviselő megválasztásáról szóló társasházi közgyűlési határozat másolata

-     költségvetés.

A pályázati dokumentáció nem elektronikus úton történő benyújtása esetén annak hitelesítéséül a Pályázati adatlap utolsó oldalát két helyen alá kell írni, valamint a nyilatkozatokat is szükséges aláírni, illetve aláírattatni.

 

 

Hiánypótlás

A beérkezett pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatra kerülnek, melyet a Hivatal Városüzemeltetési Irodája folyamatosan végez. Szükség szerint hiánypótlásra hívja fel a pályázót az alábbiak szerint:

-          A Hivatal Városüzemeltetési irodája a pályázót a hiánypótlás kézhezvételétől számított legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével írásban (tértivevényes levélben, vagy amennyiben releváns hivatali kapun keresztül) hívja fel hiánypótlásra.

-          A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség mind a pályázati adatlap, mind pedig a mellé csatolandó dokumentumok tekintetében. 

·         A hiánypótlás benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitásáig:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban. A borítékra kérjük ráírni: „2021. évi kapufigyelő rendszer pályázat hiánypótlás” vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

-          személyesen:

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain – a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal épülete ügyfélszolgálat bejáratának bal oldalán létesített ’LEVELEK’ felirat alatti nyílásba bedobással vagy a Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében a porta melletti beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába bedobással, - hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi kapufigyelő rendszer hiánypótlás, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap, óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

·         A hiánypótlás benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitását követően:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként egy példányban zárt borítékban kell feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2021. évi kapufigyelő rendszer pályázat hiánypótlás” vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának.

-            személyesen:

benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) történik, hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi kapufigyelő rendszer pályázat hiánypótlás valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá a benyújtás időpontját.       

-          Az át nem vett hiánypótlási felhívás esetén a kézbesítés általános szabályai szerint beáll a kézbesítési vélelem.

 

 

Pályázat elbírálása, döntés

-          A döntés-előkészítési munkákat a Hivatal Városüzemeltetési Irodája végzi.

-          A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (veszélyhelyzet idején Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere) bírálja el a pályázat benyújtási határidejét követően.

-          Az értékelés szempontjai, ha az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeget a beadott pályázatok szerinti támogatási igény meghaladja:

A pályázatok beérkezési sorrendje. (A hiánypótlást igénylő pályázatok esetén a sikeres hiánypótlás időpontja lesz az irányadó).

Azonos beérkezési időpont esetén:

a) 50 % vagy nagyobb önrész vállalása,

b) a pályázat költségvetése értékében a pályázat kiírását megelőzően 6 hónapnál nem régebben beszerzett kapufigyelő rendszer megléte és ennek számlával történő igazolása.

c) a rendszer kiépítésével védett lakások száma.

A döntéshozó döntése alapján a támogatás mértéke kevesebb is lehet az igényelt támogatás összegénél.

 

            A pályázat elutasításra kerül, ha

-       a pályázat nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,

-       a pályázó nem a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik,

-       a pályázat nem az előírt módon pl. e-mailben került benyújtásra,

-       a hiánypótlás nem, hiányosan vagy késedelmesen történt,

-       vállalkozási formában működő háziorvosi rendelő esetén, ha nem kerül igazolásra, hogy a pályázó átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

 

-          A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2021. december 31.

 

 

 

Jogorvoslat

 

A pályázó a döntéssel szemben jogorvoslattal élhet a döntés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül.

·         A jogorvoslati kérelem benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitásáig:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban. A borítékra kérjük ráírni: „2021. évi kapufigyelő rendszer pályázat jogorvoslati kérelem” vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-          személyesen:

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain – a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal épülete ügyfélszolgálat bejáratának bal oldalán létesített ’LEVELEK’ felirat alatti nyílásba bedobással vagy a Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében a porta melletti beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába bedobással, - hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi kapufigyelő rendszer pályázat jogorvoslati kérelem, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap, óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

·         A jogorvoslati kérelem benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitását követően:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként egy példányban zárt borítékban kell feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2021. évi kapufigyelő rendszer pályázat jogorvoslati kérelem” vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-            személyesen:

benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) történik, hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: 2021. évi kapufigyelő rendszer pályázat jogorvoslati kérelem, valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá a benyújtás időpontját.  

-          A jogorvoslati kérelemről való döntést a Hivatal Városüzemeltetési Irodája készíti elő.

-         A jogorvoslati kérelemről a Városüzemeltetési Bizottság (veszélyhelyzet esetén Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere) dönt.

 

 

A pályázat lebonyolításának módja:

 

A Hivatal a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban (tértivevényes levélben vagy elektronikusan hivatali kapun keresztül) értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

A pályázattattal kapcsolatos döntések a www.erzsebetvaros.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

 

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt az Önkormányzat.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges kitöltött felhatalmazó levél (ld. 2. sz. melléklet).

A pályázóknak a szerződés tervezet megküldésétől, illetve a tervezet elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére a szerződés tervezet elfogadására, azaz aláírására.

 

A pályázó az elnyert pénzbeli támogatást a vele kötött támogatási szerződésben, valamint jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

 

A pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történő kézhezvételtől számított 6 hónap.

 

A pályázat teljes költségvetésével el kell számolni, az önrésszel és a támogatással is.  

Az elszámolás módja:

Az eredeti számlák bemutatása mellett, a számlák hitelesített másolatának, a kifizetést igazoló bankszámlakivonatok (pénztárbizonylatok) hitelesített másolatának, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőnek, a fotódokumentációnak, a szerződések és a hozzájuk kapcsolódó árajánlat másolatoknak, a kapufigyelő telepítés készre jelentésének, a kiépített rendszernek a pályázati kiírás műszaki követelményrendszerének való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodára történő benyújtásával történik.

Az elvégeztetett munkálatok, megvásárolt eszközök számlái a pályázat kiírását megelőző 6 hónapnál nem lehetnek korábbi keltezésűek. 

 

Az elszámolandó számlákra rá kell vezetni: a ”2021. évi kapufigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó pályázat terhére elszámolva”.

 

Amennyiben a számlákkal igazolt költségek összege kevesebb mint a támogatás kétszerese, a kifizethető támogatás összege arányosan csökken.

 

A támogatások átutalását megelőzően a Hivatal Városüzemeltetési Iroda munkatársa szúrópróbaszerűen ellenőrizheti a telepített rendszer megfelelő műszaki állapotának fenntartását. A pályázó a helyszíni ellenőrzést köteles lehetővé tenni.

 

Az elszámolás elfogadását követő 60 napon belül kerül folyósításra a pályázó részére a támogatás.

 

A Hivatal utóellenőrzéseket végezhet szúrópróbaszerűen a támogatások átutalását követően is. A pályázó a helyszíni ellenőrzést köteles lehetővé tenni.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó hibájából a rendszer működésképtelenné válik, az érintett lakóközösségnek a kapott támogatás összegét kamatokkal növelten vissza kell fizetnie az Önkormányzat részére. A kamat összege a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Az Önkormányzat követelésének érvényesítését a 2. számú melléklet szerinti felhatalmazó levél biztosítja.

 

 

Amennyiben a pályázat nyertese az elszámolás benyújtására nem képes a támogatási szerződésben meghatározott határidőben, a határidő lejártát megelőzően írásban   kezdeményezheti a határidő legfeljebb három hónappal történő meghosszabbítását.

·         E kérelem benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitásáig:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban. A borítékra kérjük ráírni: „2021. évi kapufigyelő rendszer pályázat elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelem” vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-          személyesen:

a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain – a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal épülete ügyfélszolgálat bejáratának bal oldalán létesített ’LEVELEK’ felirat alatti nyílásba bedobással vagy a Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében a porta melletti beadványok fogadására kihelyezett gyűjtőládába bedobással, - hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: „2021. évi kapufigyelő rendszer pályázat elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelem”, valamint a zárt borítékra rá kell írni a bedobás időpontját – év, hónap, nap, óra, perc formában. A ráírt dátum hiányában vagy a ráírt dátum értelmezhetetlensége esetén az érkeztető bélyegzőn szereplő időpont számít a benyújtás időpontjának.

·         A kérelem benyújtásának módja a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitását követően:

-          postai úton postai ajánlott küldeményként egy példányban zárt borítékban kell feladni az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2021. évi kapufigyelő rendszer pályázat elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelem” vagy

-          elektronikusan:

a https://epapir.gov.hu (hivatali elérhetőség rövid név: BPVIIPH, KRID kód:500127390)

A levélhez kérjük csatolni a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat - lehetőleg pdf formátumban, - amelynek kérjük szíves hitelesítését az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással.

Elektronikus úton, azaz ügyfélkapun, cégkapun keresztül történő feladás esetén az elküldés időpontja számít a benyújtás időpontjának. Vagy

-            személyesen:

benyújtás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. sz. alatti, vagy Budapest VII. kerület Garay u. 5. sz. alatti Polgármesteri Hivatal épületében) történik, hivatali időben, papír alapon egy eredeti példányban, zárt borítékban. A zárt borítékra kérjük ráírni: „2021. évi kapufigyelő rendszer pályázat elszámolási határidő meghosszabbítása iránti kérelem”, valamint a zárt borítékra a Polgármesteri Hivatal ügyintézője írja rá a benyújtás időpontját.  

-          A kérelemről való döntést a Hivatal Városüzemeltetési Irodája készíti elő.

-          A kérelemről a Városüzemeltetési Bizottság (veszélyhelyzet idején Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere) dönt.

 

 

Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati kiírásban, a támogatási szerződésben meghatározott elszámolási határidőt nem tartja be, megszűnik a jogosultsága a támogatási összegre.

 

 

Nyilvánosság

 

A támogatás/ a támogatás egy részének felhasználása esetén a pályázó saját költségén, az ingatlanon jól látható helyen, A4-es méretben, táblát helyez ki a következő szöveggel: „A kapufigyelő rendszer kiépítése Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának támogatásával készült.” (Ezt a pályázónak legalább egy darab fényképpel kell igazolnia elszámoláskor.)

 

 

A Pályázati kiírás és mellékletei (1. sz. melléklet a pályázati adatlap) a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitásáig az alábbi módokon szerezhetőek be:

letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu, vagy az erre vonatkozó igény telefonon (06-1-462-3225) vagy e-mailben ([email protected]) történő jelzését követően megküldésre kerül elektronikusan az igénylő részére.

A Pályázati kiírás és mellékletei (1. sz. melléklet a pályázati adatlap) a Hivatal Ügyfélszolgálatainak újranyitását követően az alábbi módokon szerezhetőek be:

letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu, vagy átvehetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5.).

A pályázati dokumentáció díjmentes.

 

 

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 29/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak irányadók. A rendelet az Önkormányzat honlapján (www.erzsebetvaros.hu) megtekinthető és letölthető.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Hivatal Városüzemeltetési Irodájának munkatársa Rutkai Noémi a +36-1-462-3225-ös telefonszámon, vagy kérdéseiket elküldhetik a [email protected] e-mail címre.

 

A pályázaton részt vevő hozzájárulását adja, hogy a pályázati eljárás során rögzített személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy az Infotv.1. számú melléklete alapján a pályázatok alapvető adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerülnek.

Nyertes pályázó tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

 

Budapest, 2021.

 

                  Sáli Annamária 

                    bizottsági elnök
Kapcsolódó dokumentumok


Pályázati felhívás

Kapufigyelő pályázat adatlap és mellékletei

kapufigyelő pályázat nyertesei 2021