Átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz nyújtott települési támogatás


A támogatás eseti jelleggel, átmeneti segélyként, vagy meghatározott időszakra rendszeres jelleggel létfenntartási támogatásként állapítható meg a VII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező és e címen életvitelszerűen élő személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:  

 

a) egyedülálló személy esetében a 163 875 Ft-ot.

b) 2- 3 fős  család esetében a 131 100 Ft-ot.

c) 4 és több fős család esetében a 114 000 Ft-ot.

 

Létfenntartási támogatásként nyújtható a települési támogatás, amennyiben a kérelmező vagy közeli hozzátartozója

 

a) aktív korúak ellátása keretében egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti,

b) öregségi nyugdíjban vagy időskorúak járadékában, vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül,

c) rehabilitációs ellátásban, nyugdíj előtti munkanélküli ellátásban, rokkantsági járadékban vagy rokkantsági ellátásban részesül,

d) gondnokolt személy,

e) egészségkárosodásának mértéke legalább 30%, de kevesebb, mint 50%.

 

Eseti jelleggel az alábbi többletkiadásokra igényelhető támogatás:

 

a) fűtőberendezés, vízmelegítő, hűtőgép, mosógép vagy főzőkészülék meghibásodása (amennyiben a készülékvásárlást/szerelést a kérelem benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi számlával igazolja a kérelmező);

b) rendszeres pénzellátás folyósítását megelőző ellátatlan időszak

c) elsősorban a biztonságos lakhatást biztosító hátralékrendezése amennyiben a hátralék a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban keletkezett)

d) előre fizető mérő felszerelése;

e) kikapcsolt mérőóra visszaállítása;

f) sérelmére elkövetett bűncselekmény (amennyiben a bűncselekményt a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül követték el);

g) egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi vizsgálat, szolgáltatás, készülék költsége;

h) kártevő irtás;

i) hosszantartó betegség (táppénz időszakára, amennyiben időtartama a 30 napot meghaladja és a kérelem előterjesztésére legkésőbb a keresőképessé válást követő 30 napon belül kerül sor) miatt létfenntartást veszélyeztető anyagi nehézségeik adódtak.

 

Eseti jelleggel megállapított települési támogatás tárgyévben egyazon indok alapján csak egyszer folyósítható, alkalmanként és családonként csak egy kérelmező számára állapítható meg.

 

Tárgyévben egy alkalommal, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem a 142.500 Ft-ot nem haladja meg, vagyoni helyzetre való tekintet nélkül, a települési támogatás éves keretén túl, legfeljebb 150.000 Ft összegű települési támogatásban részesülhet az a kérelmező, aki neki fel nem róható okból olyan, különösen méltánylást érdemlő esetnek tekinthető élethelyzetbe kerül, hogy annak átmeneti megoldására külső segítség nélkül, önállóan képtelen, és a segítség elmaradása helyrehozhatatlan kárt okozna. Ilyen élethelyzetnek tekintendő:

 

a) létfenntartást befolyásoló hirtelen haláleset (családfenntartó halála)

b) elemi kár,

c) a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban diagnosztizált súlyos betegség

d) létfenntartását váratlanul befolyásoló egyéb ok.

 

Ha a kérelmező fogyatékkal élő személy vagy a kérelmező családjában fogyatékkal élő személy él a támogatás az a)-c) pontokban fel nem sorolt, különös méltánylást érdemlő esetben is megállapítható.

 

A támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételekről és a csatolandó dokumentumok köréről további információ a kérelem nyomtatvány végén található tájékoztató részben érhető el.

Jogszabályi háttér: 6/2016 (II.18.) önkormányzati rendelet 9.§Kapcsolódó nyomtatványok

Kérelem átmeneti vagy tartós létfenntartási gondhoz

Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: Gyuris Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]
Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: NINCS
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 − 18:00
Csütörtök: 13:00 - 16:00
Péntek: NINCS
kohezios_alap