Erzsébetváros Önkormányzat

2020. április 2. Ma Áron napja van

Család- és Gyermekjóléti Központ

Szolgáltatási Centrum
1073 Budapest, Kertész u. 20.


Fejlesztési Centrum
1074 Budapest, Hutyra F. u. 11-15.

A Család- és Gyermekjóléti Központ a szociális munka Etikai Kódexének betartása mellett egységes szakmai protokollok mentén végzi munkáját, amelynek fontos része a munkatársak közötti együttműködés. A szolgáltatások nyújtása során a szociális munkás nemre, fajra, vallási meggyőződésre, nemi hovatartozásra való tekintet nélkül végzi tevékenységét. Az egyéni értékek, valamint az ügyfél döntési jogának figyelembe vételével alakítja ki a szakmai kapcsolatot. Az ügyfél és a szociális munkás kapcsolata, együttműködése a bizalmon alapul. A családsegítő szolgáltatás nyújtása során a szociális munka etikai kódexének előírásai nyújtanak támpontokat a segítő kapcsolat kialakításában. Az önrendelkezés támogatásának elve összefügg a legkisebb beavatkozás elvével, mely szerint a családsegítés minden területén mindenkor úgy kell konzultálni, segítséget nyújtani, ellátást biztosítani, hogy az csak a lehető legkisebb mértékben tegyen bármit a felhasználók helyett. Öngondoskodási képességük erősítése érdekében a családsegítő szakember szolgáltatásokat nyújt, illetve más segítő beavatkozásokat ajánl fel és szervez az igénybevevők számára, tájékoztat ezek igénybevételének feltételeiről és eljárásairól, szükség esetén kapcsolatba lép a szolgáltatókkal, és összeköti velük a családot, képviseli érdekeiket a másik szolgáltatóval folytatott tárgyalásban. A családtagok beleegyezésével és együttműködésével erősíti és mozgósítja a család rendelkezésére álló társas támogató hálózatokat, szükség esetén a családdal együtt bevonható, mozgósítható forrásokat keres. Az intézményi egység minden szolgáltatása térítésmentesen vehető igénybe.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A Szolgálat az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében:

a)     szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt;

b)     segítséget nyújt az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzájutásban,

c)     meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében;

d)     családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását;

e)     ellátja az együttműködési kötelezettségből fakadó feladatokat;

f)      tanácsadást nyújt a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére;

g)     a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat működtet;

h)     elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket;

i)      veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, ennek keretében szervezi a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben;

j)      felhívja a települési önkormányzat figyelmét egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek speciális szükségleteire, a kirekesztődés veszélyeire és az ellátórendszer esetleges hiányosságaira.

A gyermekjóléti szolgáltatás célja, feladata 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti ellátás és szolgáltatás általános feladata a gyermek családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 • A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése;
 • A családsegítési, családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése;
 • Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése
 • Szabadidős programok szervezése;
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése
 • Közreműködés hatósági intézkedésben.

 

A családsegítő szolgáltatás:

A családsegítés általános segítő szolgáltatás keretében információnyújtást, tájékoztatást, életvezetési tanácsadást, ügyintézésben segítségnyújtást és a családok működőképességének erősítése érdekében családgondozást végez. A segítő szolgáltatás az intézményi egység telephelyein, továbbá a kliens otthonában, családi környezetében tett látogatásokon és a családsegítő szolgálatban folytatott segítő beszélgetés és segítő tevékenységek útján valósul meg.

Gyermekjóléti szolgáltatások:

A gyermekvédelmi beavatkozás mindig a gyermek érdekében történik és amennyiben lehetséges, a szülőket támogató módszerek is hangsúlyt kapnak. A szociális munkás a családgondozást tervezett módon végzi a működési zavarok ellensúlyozása és a családi konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében, a legkisebb beavatkozás elve mentén.

A gondozási tervet a szülővel és a gyermekkel együttműködve készíti el a családgondozó. A tervben rögzítik azokat a feladatokat, amelyek elvégzésével a gyermeket a családjában lehet megtartani és elhárítani a veszélyeztető helyzeteket. A családgondozó esetkonferenciát hívhat össze a jelzőrendszer illetékes tagjainak meghívásával és a család részvételével annak érdekében, hogy összehangolja az együttműködésüket. A gyermek érdekében a szülő támogatásának, megerősítésének céljával kezdeményezheti a különböző szolgáltatások igénybevételét is. Az összes körülmények feltárása után mérlegeli, hogy a helyzet rendezhető-e az önként igénybe vehető alapellátásokkal vagy szükséges-e a gyerekvédelmi gondoskodás körébe tartozó egyéb hatósági intézkedés kezdeményezése.

A gyermekjóléti központ járási szolgáltatóként ellátja a gyermekjóléti szolgálat feladatait is.

Működtet problémaorientált, illetve a gyermekek kreatív foglalkoztatását szolgáló csoportokat. Az ünnepekhez kapcsolódó és egyéb tematikus gyermekprogramok, továbbá a családi egységet erősítő szabadidős és közösségi programok részben a prevenciót, részben az ártalomcsökkentést szolgálják. A nyári szünet idején táborokat szervez, illetve napközbeni foglalkozást tart veszélyeztetett gyermekek számára. A gondozott gyerekek számára fejlesztő pedagógiai szolgáltatást biztosít.

A központ alapellátási szolgáltatásai:

 • Családgondozás
 • Lakhatási tanácsadás
 • Jogi tanácsadás
 • Fejlesztőpedagógia szolgáltatás
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Adósságkezelési tanácsadás
 • Családterápia, családkonzultáció
 • Konfliktuskezelés, mediáció
 • Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Munkavállalást, álláskeresést támogató szolgáltatáscsomag (tanácsadás, klub, tréning, programok, közvetítés)
 • Közreműködés hatósági intézkedésben
 • Jelzőrendszer működtetése
 • Kríziskezelés
 • Esetmenedzselés – koordináció
 • Ellátásokhoz hozzáférésben segítés – közvetítés
 • Közösségfejlesztés.

 

A központ speciális feladatai:

 • Beilleszkedést segítő programokat biztosít egyénre szabottan az önkéntesen együttműködő és az együttműködésre kötelezett ügyfelek számára.
 • Adósságkezelési tanácsadást nyújt, illetve közreműködik a pénzbeli támogatásokhoz való hozzájutásban.
 • A foglalkoztatási tanácsadás programcsomag szolgáltatásainak keretében támogatja a kerületben élők munkaerő-piaci részvételét.
 • Elősegíti a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedést.
 • Kapcsolattartási ügyeletet biztosít.
 • Készenléti ügyeletet, telefonos krízisügyelet szolgáltatást működtet.
 • Utcai, lakótelepi szociális munkát végez.
 • Kórházi szociális munkát végez.
 • Iskolai szociális munka program, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.
 • Az intézményi férőhely-kiváltással kapcsolatos esetmenedzselési feladatok lát el.