AKTUALITÁSOK

Sportpályázat

2018. márc. 06. - 11:13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SPORTSZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága az Önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről szóló 24/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendeletében biztosított forrás felhasználásával Erzsébetvárosban sporttevékenységet ellátó sportszervezetek támogatására.

 

I. Pályázat célja: Erzsébetvárosi sportszervezetek támogatása

 • utánpótlás-nevelés és a tehetséggondozás elősegítésében;
 • sportszakmai feladatok ellátásában;
 • tornák, versenyek szervezésében;
 • a lakosság minél szélesebb körének sportba, sport-rekreációba, a szabadidősport gyakorlásába történő bevonásában.

 

II. Pályázatot nyújthatnak be: 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján létrehozott, Erzsébetvárosban sporttevékenységet ellátó sportszervezetek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek az Önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről szóló 24/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott alapelveknek, feltételeknek.

 

III.  A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kérelmező (szervezet) pontos megnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét, címét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím);
 • a tárgyév tervezett költségvetését, versenynaptárát, éves programját;
 • az illetékes bíróság nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős végzésének másolatát;
 • a kérelmező bankszámlaszámát, adószámát;
 • az igényelt támogatás nagyságát;
 • a pályázati összeg szükségességének részletes szakmai indoklását, saját tervezett bevételeket;
 • egyéb támogatásokat;
 • A pályázathoz csatolni kell a pályázó sportszervezet alapszabályát, a sportban elért eredményeit, a tagok számát és a sportban foglalkoztatottak számát.

 

 IV. Támogatási feltételek:

 1. A támogatás formája: Egy összegben, előfinanszírozásban, vissza nem térítendő támogatás

 

 1. 2.      A támogatás és elszámolás alapja:
 • A szervezet létesítő okiratában foglalt cél szerinti működésével, a vállalt feladat, tevékenység előkészítésével, lebonyolításával összefüggésben felmerült és kifizetett számlák, igazolt kiadások, költségek összessége. (1/a melléklet)
 • A támogatások összege bruttóban értendő.


  3.A támogatás felhasználásának időszaka: 2018. január 1-től 2018. december 31-ig.

 

 1. 4.      Pályázati korlátozás:
 • A pályázaton azon szervezetek, amelyek Erzsébetváros Önkormányzat költségvetésének címrendjében szerepelnek, azonos támogatásra nem pályázhatnak.
 • A pályázat keretében nem támogatható kiadványok készítése, előadások szervezése.
 • Az a szervezet, amely ez évben bármilyen címen kapott az Önkormányzattól támogatást, ugyanazon jogcímen erre a pályázatra nem nyújthat be igényt.
 • Nem fogadható el, illetve érvénytelen az a pályázat:
  • amelyet határidő után nyújtottak be,
  • amely hiányos mellékletekkel került beadásra,
  • amely
   • nem a hivatalos nyomtatványon,
   • nem megfelelően és nem teljes körűen,
   • nem személyesen lett benyújtva.
   • Nem bírálható el annak a szervezetnek a pályázata, amely a 2017. évi lejárt támogatás összegével nem számolt el az Önkormányzat felé.
   • Nem bírálható el annak a szervezetnek a pályázata, amely az Áht. 50.§ (1) bekezdés c) pontja szerint nem átlátható.

 

V. A pályázati összeg felosztásának elvei:

 

 1. Pályázati támogatás keretösszege: 7.000.000 Ft.

 

 1. Elnyerhető támogatási összeg felső határa: 1.400.000 forint

 

 1. Támogatásra a pályázónak minimum 10 % igazolt önrésszel kell rendelkeznie.

 

 1. A rendelkezésre álló önkormányzati forrás felhasználásakor előnyben kell részesíteni a pályázót ha:
 •  kerületi gyermekek sportolási lehetőségeit biztosítja;
 • VII. kerületi székhellyel, telephellyel rendelkezik;
 •  magas óraszámban tart sportfoglalkozásokat;  
 • szerepvállalása kiemelt az utánpótlás nevelés területén;  
 • rendszeresen részt vesz sporteseményeken, versenyeken, tömegsport rendezvényeken, illetve akinek tevékenysége ilyen események szervezésére is kiterjed; 
 • nagyobb számban foglalkoztat munkavállalóként sportszakembert, edzőt. 

 

VI.  A pályázat benyújtásának módja, az adatlap és a csatolandó dokumentumok:

 

A pályázatot 1 példányban kell személyesen benyújtani a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalnál (1076 Budapest, Garay u. 5.), a I. em. 113-as szobában.

 

A pályázat személyes benyújtásának határideje: 2018. április 6. 12:00

 

Benyújtandó dokumentumok:

 • Teljesen, hiánytalanul, helyesen kitöltött és cégszerűen aláírt (aláírás, bélyegző lenyomat) Pályázati adatlap és mellékletei a pályázott tevékenység részletes bemutatása, maximum 2 oldalban a teljes pályázat részletes költségvetési bemutatása (kiadási – bevételi nemenként, különös tekintettel a saját erő, egyéb források, más pályáztató szervtől várható pályázati támogatások és az igényelt támogatás pontos megjelölésére)
 • szervezet rövid bemutatása (maximum 1 oldalban)
 • pályázó nyilatkozata (Pályázati adatlap „A” melléklete)
 • az önrész meglétét igazoló – 30 napnál nem régebbi – banki számlakivonat
 • Átláthatósági Nyilatkozat (Pályázati adatlap „B” melléklete)

 

Jogi dokumentáció:

 • aláírási címpéldány egyszerű másolatban
 • a szervezetről a bíróságnál nyilvántartott alapadatokról szóló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat

 

A fentiek közül bármelyik hiánya a pályázatból való kizárást vonja maga után Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus levél útján történik, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

 

VI. A pályázati űrlap és nyomtatvány átvétele/letöltése:

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (1076 Budapest, Garay u 5.) I. em. 113-as szobájában átvehető vagy az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

VII. A pályázatok értékelése, fellebbezés, kiértesítés, szerződéskötés, elszámolás:

 

 1. A benyújtási határidőig beérkezett pályamunkákat Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül bírálja el és dönt a rendelkezésre álló összeg felosztásáról. 

 

 1. Az elbírálás főbb szempontjai:
 • a pályázati tevékenység/a pályázó szervezet tevékenységének összhangja a pályázati kiírás célkitűzéseivel;
 • a pályázott támogatási cél megalapozottsága, kidolgozottsága;
 • a pályázati költségvetés áttekinthetősége, indokoltsága.

 

 1. A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság döntése ellen fellebbezési lehetőség nincs.

 

 1. A kiíró a támogatások odaítéléséről szóló bizottsági döntést követő 20 napon belül elektronikus levélben értesíti a pályázókat.

 

 1. A nyertes köteles az elektronikus értesítés megküldésétől számított 60 naptári napon belül szerződést kötni, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. 60 nap elteltével a nyertes a támogatásból kizárható.

 

 1. A szerződés határidőben történő aláírása a támogatás átutalásának feltétele. A pályázat kiírója a szerződés megkötésétől számított 30 naptári napon belül utalja át a támogatás összegét.

 

 1. A pályázatban szereplő, igényelt támogatásnál kisebb összeg elnyerése esetén pályázó saját döntése szerint elállhat a támogatástól vagy a pályázatban vállaltakat arányosan teljesítheti, ezt azonban megfelelően rögzíteni kell a szerződésben.

 

 1. A támogatás összegéről szóló elszámolást, a pályázatban szereplő és végrehajtott teljes költségvetés részletes bemutatásával, a nyertes pályázó 2019. január 31-ig köteles személyesen, vagy postai úton eljuttatni a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodájához (1076 Budapest, Garay u. 5.).

 

 1. Az elszámolás szakmai és pénzügyi beszámolóból áll.
 • A szakmai beszámoló keretében szöveges szakmai értékelő anyagot kell adni, melyben be kell mutatni a támogatás cél szerinti felhasználását, szakmai eredményeket és a megvalósításhoz kapcsolódó jövőbeni elvárásokat.
 • A pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell a támogatási szerződés szerinti számlaösszesítőt és nyilatkozata, valamint a számlák hitelesített másolatát. A hitelesítéshez rá kell írni a számlák másolatára, hogy „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik”, majd kék tintával alá kell írnia a szervezet képviselőjének. A támogatás terhére elszámolandó számlák eredeti példányán záradékolni kell, az alábbi szöveg feltüntetésével: „E bizonylat felhasználva …. Ft összegben a VII. Kerületi Önkormányzat 2018. évi pályázati támogatásának elszámolásához”
 • A pályázónak a program megvalósításához kapott támogatás teljes összegével, és a támogatási összeghez igazított önrésszel is el kell számolni.
 • A beszámolóhoz mellékelni kell a nyilatkozatot arról, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről a kedvezményezett előzetesen meggyőződött.

 

 1. Az a szervezet, amely nem tud a támogatással elszámolni arra a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók, továbbá két évig nem pályázhat Önkormányzati támogatásra.

 

VIII. A pályázati felhívás közzététele, nyilvánossága, kihirdetése:

 

Jelen pályázati felhívás megjelenik a portálon, az önkormányzati hirdetőtáblákon és az Erzsébetváros újságban.

 

IX. További információk, kapcsolattartás:

 

Bővebb felvilágosítás a pályázattal kapcsolatban Budapest VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Garay u. 5. szám alatt, az I. em. 113. szobában, dr. Tánczos Viktóriától kérhető (tel.: 462-3329).

 

1/a melléklet

 

Pályázatban elszámolható költségek:

 

1. Anyagköltségek

 • Közüzemi díjak: (elektromos áram, víz, villany, szemétszállítás, gáz, akkor is, ha a közös költség része, távhő díja stb…)
 • Energia költségek: Gáz, tűzifa, fűtőolaj, szén, és bármely alternatív energiaforrás költségei stb.)
 • Üzemanyag költségek: (Ezen a soron kizárólag a szervezet tulajdonában lévő vagy általa bérelt gépjárművekhez, kisgépekhez kapcsolódó költségek számolhatók el, a szervezet nevére szóló számla alapján. (benzin, gázolaj, biodízel, gáz, hidrogén, stb.)
 • Fenntartási – és üzemeltetési anyagok: (a működési célt szolgáló bármely berendezés, vagy gép működéséhez szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok (gépolaj, zsineg, szárazelem, zsír, villanykörte, szög, várhatóan éven belül elhasználódó számítástechnikai eszközök: egér, billentyűzet, pendrive; egyéb irodai eszközök: evőeszköz, poharak, tálcák, törölköző stb. Amennyiben a számítástechnikai eszközök „csomagban”, számítógéppel együtt kerülnek megvásárlásra, akkor a számlát megbontani nem szükséges, az egy összegben, a Tárgyi eszközök között számolható el.)
 • Munkaruha, védőruha, védőfelszerelés költsége (kesztyű, arcmaszk, sportmez stb.)
 • Nyomtatvány, irodaszer: (nyomtatványok: pénztárbizonylat, számla; papír-írószer: papír, írószer, iratrendező, boríték; egyéb ügyviteli fogyóeszközök: lyukasztó gép, tűzőgép, gémkapocs, stb.)
 • Szakkönyvek, előfizetési díjak: (Adóújság, szótár, oktatáshoz szükséges kiadványok, CD jogtár, stb.)
 • Élelmiszer (számlával igazolt élelmiszer alapanyag vásárlás pl. testületi ülésre szendvicshez kenyér, felvágott, zsír stb., kivéve alkohol)
 • Egyéb anyagköltség: (Elsősegély láda, gyógyszer, hőmérő, virág, dekoráció stb.)

 

2. Szolgáltatások

2.1. Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások

 • Szállítás, rakodás, raktározás költségei: (tehertaxi, taxi (személyszállítás, fuvar), segélyszállítmány átmeneti raktározása stb.)
 • Bérleti díjak: (iroda, helység, kirakat, eszköz, gépjármű, stb.)
 • Javítás, karbantartás költségei: (bármely irodai, vagy a működést szolgáló eszköz, gép, egyedi javítása, vagy szerződés alapján folyamatos karbantartása stb.)
 • Posta, telefon, és kommunikációs költségek: (levélfeladás, pénz feladás díja, csomagfeladás díja, mobil, vezetékes, és internet telefon, forgalmi és előfizetési díjai, Internet előfizetés, mobil feltöltő kártya, - átszámlázott szolgáltatás esetén is, stb.)
 • Oktatás, továbbképzés költségei: (Adózási változásokról szóló tanfolyam, civil konferencia, titkárságvezetői képzés stb.)
 • Utazási és kiküldetési költségek: Ezen a soron a szervezet tulajdonában lévő vagy a bérelt járművek úthasználati- (autópálya matrica) és parkolási díja számolható el számla ellenében, illetve a civil szervezet alkalmazottjához, tisztségviselőjéhez, megbízottjához, illetve önkénteséhez kapcsolódó költségek számolhatók el, amennyiben azok a civil szervezet érdekében merültek fel.

a)      Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű, a szervezet érdekében történő használatának költségei: (Gépjármű kiküldetési rendelvény alapján, az NAV által közzétett üzemanyagár és amortizációs költségátalánnyal számolva.) A munkába járáshoz kapcsolódó költségek itt nem számolhatók el, azokat a személyi jellegű ráfordítások között kell szerepeltetni.

b) A szervezet tulajdonában, vagy bérleményében lévő gépjárművekhez kapcsolódó költségek a szervezet nevére szóló számla és útnyilvántartás alapján (útdíj, parkolási díj). Útdíjat és a parkolás költségeit kizárólag a szervezet tulajdonában lévő gépjárművek után lehet elszámolni, a magánszemély tulajdonában lévő gépjárművekkel kapcsolatban elszámolásukra nincs lehetőség!

c) Tömegközlekedés költségei: kiküldetési utasítás és menetjegyek csatolása alapján: vagy a viteldíjakról szóló számla becsatolása mellett. (vasút, autóbusz, helyi tömegközlekedés stb.)

d) Kiküldetéshez kapcsolódó szállásköltség: a szervezet nevére szóló szálláshely szolgáltatást tartalmazó számla alapján.

 • Egyéb anyagjellegű szolgáltatások (hangosítás, tagsági és partner kiadványok előállítási költsége, belépési adatlap, közhasznúsági jelentés, éves jelentés, stb. előállítása, hazai tagsági díjak, nevezési díj, TV előfizetés díja, pályázati díj, stb.)

 

2.2. Egyéb szolgáltatások

Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek:

Bankköltségek: (forgalmi jutalék, zárlati díj, átutalások költsége, működési célra felvett hitel kamata stb., kivéve: büntetőkamat és más, működési célú pályázathoz felvett hitel kamata) Ezen a soron elszámolható a működési célra, pénzintézettől felvett hitel vagy kölcsön kamata az alábbi feltételek együttes megléte esetén:

 1. a.       Elszámolni, csak a megvalósítási időszakba eső hitel vagy kölcsön időarányos kamatát lehet.
 2. b.      Az elszámoláshoz csatolni kell a hitel vagy kölcsön felvételéről szóló szerződés másolatát.
 3. c.       Az elszámolt kamat a kölcsön felvételéről szóló szerződésben szereplő THM lehet, de legfeljebb 20%.
 • Biztosítási díjak: balesetbiztosítás, életbiztosítás, irodabiztosítás, gépjármű biztosítás, stb.
 • Hirdetési, és reklámköltségek: (médiahirdetések, 1%-os hirdetés költsége, szervezet tevékenységét bemutató kiadványok: évkönyv, szóróanyag, plakát, arculattervezés, hazai kiállításokon való részvétel stb..)
 • Könyvelési, bérszámfejtési, könyvvizsgálói, ügyvédi, munkavédelmi és egyéb szakértői díjak, üzemorvosi szolgáltatás díja
 • Honlap fenntartás költségei: szerver bérleti díj, vagy a folyamatos feltöltés stb. díja
 • Étkezés (számlával igazolt pl.: éttermi szolgáltatás, amennyiben az a szervezet működése érdekében merült fel, pl. megbeszélés keretében, de alkohol nem)

 

 

3. Személyi jellegű költségek:

3.1. Bérköltség*

 • Munkavállalók bruttó bére,
 • Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja,
 • Ösztöndíjas foglalkoztatottak ösztöndíja,
 • Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak bére

* Bérköltségként, és azok járulékaként csak a más forrásból (pl. munkaügyi központ támogatása, EU forrás, stb.) nem támogatott bér és járulékrész számolható el.

3.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

 • Reprezentációs költségek: (pogácsa, ásványvíz, védőital, virág, dekoráció, ajándék, stb.)
 • Költségtérítések: Ezen a soron kizárólag a szervezet alkalmazottjának, illetve önkéntes törvény alapján foglalkoztatottjának munkába járással kapcsolatos költségei számolhatók el. (saját gépkocsi használatának költségtérítése, autóbusz, vonat költségtérítés, illetve dolgozó részére fizetett költségátalány, közlekedési bérlet stb.)
 • Betegszabadság idejére eső bruttó bérköltség.
 • Béren kívüli juttatások: (étkezési hozzájárulás, munkavállalók béren kívüli juttatásai: egészségpénztári befizetés, kiegészítő nyugdíjbiztosítás stb.)
 • Táppénz hozzájárulás összege kivetés alapján.
 • Természetbeni juttatások adója (szja).
 • Önkéntes foglalkoztatásának költségei (2005. évi LXXXVIII. törvény alapján).

 

3.3. Bérjárulékok

 • Nyugdíjjárulék 
 • Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
 • Szociális hozzájárulási adó
 • Egészségügyi hozzájárulás
 • Egyéb módon fizetett, munkáltatót terhelő járulék(ok) (pl. START kártyával rendelkező munkavállaló után fizetett járulék, munkanélküliként nyilvántartott személy foglalkoztatása esetén a munkaadót terhelő csökkentett járulékok)
 • Közteherjegy

4. Tárgyi eszközök, szellemi termékek, immateriális javak

(irodai gépek és berendezések: fénymásoló, multifunkcionális gépek, hőkötő gép, spirálozó gép, lamináló gép, iratmegsemmisítő, irodabútor, irodai hűtőgép, mikrohullámú sütő, kávéfőző, szőnyeg, függöny…, számítástechnikai eszközök: asztali és hordozható számítógép (amennyiben „csomag része, akkor egér, billentyűzet), monitor, nyomtató, szkenner, szünetmentes áramforrás, számítógépes hálózat…, kommunikációs és prezentációs eszközök: projektor, digitális fényképezőgép, vetítővászon, kamera, telefon, telefax…, biztonsági eszközök: tűzoltó készülék, riasztórendszer stb.)

Immateriális javak (irodai és ügyviteli szoftverek, honlap vagy annak fejlesztése, csatlakozási díjak, bérleti és használati jog)

RÉGEBBI HIREINK

 • Akció - Erzsébetváros Kártyával

 • tegnap - 15:48


 • Értesítés

 • tegnapelőtt - 13:50
 •  

  É R T E S Í T É S felnőtt ügyeleti szolgálat költözéséről

   

  Tisztelt Erzsébetvárosi Lakosok!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy Erzsébetváros Önkormányzata 2018. június 26. napjától a 1073 Budapest, Dob u. 86. szám alatt lévő felnőtt ügyeleti szolgálat telephelyén felújítási munkálatokat végez.

  A felújítás ideje alatt, 2018. június 25-én 14 órától a felnőtt ügyeleti ellátás a 1073 Budapest, Akácfa u. 59. szám alatti ideiglenes rendelőben vehető igénybe.

  A költözés napján, 2018. június 25-én 8-14 óra között a rendelés az alábbiak szerint alakul:

  • 8-12 között a háziorvosi rendelések vehetők igénybe párhuzamosan a diszpécserszolgálattal
  • 12-14 óra közötti időszakban az ügyeleti telefonszámokon a diszpécserszolgálat folyamatosan rendelkezésre áll, az ambuláns ellátásra a Hevesi S. tér 1. szám alatti háziorvosi rendelőben van lehetőség 

  A felújítás befejezéséről ismételten értesítést küldünk a tisztelt lakosság részére.

  Az esetleges kellemetlenségekért türelmüket és megértésüket kérjük, annak érdekében, hogy a jövőben megszépült környezetben tudják igénybe venni az ügyeleti ellátást.

 • Program - Múzeumok éjszakája

 • 2018. jún. 15. - 12:45


 • Pályázati felhívás

 • 2018. jún. 04. - 10:32

 • Nyílászáró felújítási pályázat magánszemélyek részére

  2018.

   

  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő társasházakban és lakásfenntartó szövetkezeti házakban meglévő lakások nyílászáróinak felújításához az Erzsébetvárosban a kérelemmel érintett lakóingatlanba állandó lakcímmel bejelentett magánszemélyek támogatására, két ütemben.

   

  A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében vissza nem térítendő támogatás nyújtásának céljából: nyílászárók felújítási munkáinak támogatására bruttó 25.000.000,- Ft keret összeget különített el.

  A pályázati kiírás részletei mellékletei az alábbi linken megtalálhatók és letölthetők:  A pályázati kiírás részletei és mellékletei elérhetők: itt, vagy beszerezhetőek az Ügyfélszolgálati Irodákon (Budapest VII. Erzsébet krt. 6.; .;  /Klauzál téri vásárcsarnok - ./)

 • Pályázati felhívás

 • 2018. jún. 04. - 10:26

 • Társasház felújítási pályázati felhívás

  2018.

   

  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága különböző felújítási kategóriában pályázatokat ír ki Erzsébetváros közigazgatási területén lévő társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak számára az épület közös tulajdonban álló részeinek felújításának támogatására a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati  rendelet alapján.

   

  A pályázati kiírás részletei mellékletei az alábbi linken megtalálhatók és letölthetők:

  A pályázati kiírás részletei mellékletei megtalálhatók és letölthetők Erzsébetváros honlapján, vagy az Ügyfélszolgálati Irodákon (.; .;  .)

 • Pályázati felhívás

 • 2018. máj. 31. - 14:18
 • A Humán Szolgáltató Központ videókészítő pályázatot hirdet 13-20 éves korosztály részére a Kábítószerellenes Világnap alkalmából, melyre a „Függők és Függetlenek” tematikát feldolgozó pályaműveket várják.

  Előzetes filmes tapasztalat, technikai tudás nem szükséges! Mobiltelefonnal készült pályaműveket is szívesen fogadnak!

OLDALAK:
1

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT