AKTUALITÁSOK

Kapufigyelő pályázat

2019. márc. 20. - 15:38

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

kapufigyelő rendszer kialakítására

2019.

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján pályázatot ír ki a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésében e célra rendelkezésre álló 1 millió forint erejéig

 

kapufigyelő rendszer kialakítására.

 

A pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

-          társasházak,

-          lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.),

-          önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek esetében azok kezelője,

-          háziorvosi rendelők és önkormányzati intézmények,

-          egyházak.

 

A pályázat célja

A pályázat célja a kerületben élők biztonságérzetének, a kerület közbiztonsági helyzetének javítása.

 

A támogatás vissza nem térítendő, utófinanszírozású, mértéke a pályázó által benyújtott és a Bizottság által elfogadott pályázati költségvetés (illetve a megvalósítás után benyújtott, eredetivel egyező számlamásolatok összegének) legfeljebb 50%-a lehet, mely azonban nem haladhatja meg a 250.000,- Ft-ot.

A pályázó az elnyert pénzbeli támogatást a vele kötött támogatási szerződésben, valamint jelen pályázati felhívásban és a mellékletét képező szabályzatban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

A támogatás összege utólag, a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes irodája (továbbiakban: Iroda) által elfogadott elszámolás alapján kerül kifizetésre. Az Iroda a számlák kifizetését megelőzően a berendezés megvalósítását (működőképességét) a helyszínen ellenőrizheti. Pályázó a helyszíni ellenőrzést köteles lehetővé tenni.

A pályázati kiírásban és a szabályzatban (1. sz. melléklet) nem szabályozott kérdésekben a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtott támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletben foglaltak irányadók. A rendelet az Önkormányzat honlapján () megtekinthető és letölthető.

 

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos iratokat és a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen 10 évig megőrizni, továbbá a támogató ilyen irányú felhívása esetén támogatott köteles azokat bemutatni.

 

A Pályázati felhívás és mellékletei beszerezhetőek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5. vagy Budapest VII. Akácfa u. 42-48.) vagy letölthetőek az Önkormányzat honlapjáról (www.erzsebetvaros.hu).

 

A Pályázat benyújtása, elbírálása:

 

-          A pályázati anyag benyújtási határideje: 2019. május 6., a határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

-          A pályázat benyújtása a pályázati kiírás meghirdetését követően azonnal beadható.

-          A pályázat benyújtásának módja: papír alapon egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban kell benyújtani zárt borítékban személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain (Budapest VII. kerület Erzsébet krt. 6. vagy Budapest VII. kerület Garay utca 5. vagy Budapest VII. Akácfa u. 42-48.) hivatali időben vagy postai úton postai ajánlott küldeményként az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.). A borítékra kérjük ráírni: „2019. évi kapufigyelő pályázat”. Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

-          Postai feladás esetén a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont tekintendő a benyújtás időpontjának.

-          A döntés-előkészítési munkákat a Polgármesteri Hivatal végzi.

-          A pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága bírálja el.

-          A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2019. szeptember 27.

-          A pályázatok tartalmi és formai szempontból is értékelve lesznek. Ha a pályázó a pályázatot hiányosan, hibásan nyújtotta be és a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, melyek hiánypótlás során pótolhatók, hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre a pályázó részére. Egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra az eljárás során.  A hiánypótlási felhívás ügyfélkapun, cégkapun (a továbbiakban: elektronikus úton) vagy postai úton tértivevényes küldeményként kerül kiküldésre. A hiánypótlást a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kell teljesíteni papír alapon egy példányban és egy példányban elektronikus adathordozón (CD, DVD) PDF formátumban zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain személyes leadással, vagy postai úton postai ajánlott küldeményként történő feladással. Az elektronikusan kiküldött hiánypótlási felhívás esetén a kézhezvétel napja az a nap, amikor a pályázó a dokumentumot letölti. Ha a kézbesítési rendszer azt igazolja, hogy a pályázó az elektronikus úton megküldött iratot az értesítés ellenére nem vette át, az iratot az értesítésigazolásban feltüntetett időpontot követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekintetni (kézbesítési vélelem) A hiánypótlásra kérjük ráírni: „2019. évi kapufigyelő pályázat hiánypótlás”. Postai feladás esetén, a borítékon szereplő postai bélyegzőn lévő időpont számít a benyújtás időpontjának.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.

 

A pályázat lebonyolításának módja:

 

A pályázat eredménye az Önkormányzat honlapján, és a Hivatal hirdetőtábláján közzétételre kerül, valamint a pályázók elektronikus úton vagy postai úton értesítést kapnak.

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt az Önkormányzat.

A pályázóknak a szerződés tervezet megküldésétől, illetve a tervezet elkészültéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidő áll rendelkezésére a szerződés tervezet elfogadására, azaz aláírására

A pályázattal történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának határideje a megkötött támogatási szerződés pályázó részéről történő kézhezvételtől számított 120. nap.

A pályázati támogatás folyósítására az elszámolást követően kerülhet sor.

 

 A pályázaton részt vevő hozzájárulását adja, hogy a pályázati eljárás során rögzített személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró, valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben kezelje.

 

A pályázó tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete alapján a pályázatok alapvető adatai és a pályázatok eredménye az Önkormányzat hivatalos honlapján () nyilvánosságra kerülnek.

Nyertes pályázó tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad hivatali munkaidőben a Hivatal Kerületfejlesztési Irodájának munkatársa, Rutkai Noémi a 06-1-462-3122-es telefonszámon.

Budapest, 2019. március

 

Újvári-Kövér Mónika

                                                                                  Városüzemeltetési Bizottság Elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGEBBI HIREINK

 • Tájékoztatás

 • 2019. jún. 27. - 10:55
 • Tisztelt Ügyfeleink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy

  2019. június 27-én (csütörtökön) 12 órától,
  továbbá 2019. június 28-án
   (pénteken)
  a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
   

  Megértésüket köszönjük!

   

  dr. Gotthard Gábor
  jegyző

 • 100 tagú cigányzenekar

 • 2019. jún. 26. - 11:24
 •  

 • Háziorvosi praxis pályázat

 • 2019. jún. 25. - 11:50
 •  

  Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 19/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 30. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében heti 40 órában, a felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.

   

   

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Igazgatási szünet

 • 2019. jún. 24. - 10:06
 •  

  Tisztelt Ügyfeleink!

   

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület döntése alapján 2019. július 1. és 2019. július 12. között a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

   

  Az igazgatási szünet alatt ügyeletet kizárólag a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda Anyakönyvi Csoportja tart, 2019. július 3-án (szerdán), 2019. július 8-án (hétfőn) és 2019. július 12-én (pénteken) újszülöttek anyakönyvezése, valamint temetési engedélyek kiadása ügyében 9 és 12 óra között. 

   

  dr. Gotthard Gábor

  jegyző

 • Pályázat hevederzár felszerelésére

 • 2019. jún. 20. - 12:28
 •  

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 234/2019. (06.17.) számú határozatával elfogadott, hevederzár felszerelésére vonatkozó 2019. évi pályázati felhívás

   

  Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága (továbbiakban: Városüzemeltetési Bizottság) – Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületének a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 29/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint – pályázatot ír ki az Önkormányzat 2019. évi költségvetésben Otthonvédelmi program címen hevederzár pályázatra.

   

   

  További információért kérem kattintson a bővebben gombra!

 • Vitamincsomag-akció

 • 2019. jún. 19. - 12:39

OLDALAK:
1

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT