AKTUALITÁSOK

Háziorvosok

2018. márc. 06. - 11:18

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZIORVOSI SZOLGÁLTATÓK TÁMOGATÁSÁRA


Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága a 2018. évi költségvetésében biztosított támogatási keret terhére a 2018. évben a kerületben alapellátási feladatokat ellátó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi vállalkozások részére pályázatot hirdet.

 

1. A pályázat célja

 

A kerületben alapellátási feladatot ellátó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgáltatók támogatása. 

 

 2. A pályázók köre

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával feladat-ellátási szerződésben álló, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint az alapellátás körében fogorvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, mely tevékenységét egyéni egészségügyi vállalkozóként, társas vállalkozásként vagy egyéni cégként végzi (továbbiakban együtt: háziorvosi szolgáltató). 

 

 3. Pályázati feltételek

 

A támogatást a háziorvosi szolgáltató az általa működtetett praxisban az Önkormányzattal kötött ellátási szerződésben foglalt alapellátási tevékenységhez kapcsolódó

-orvosi eszközök beszerzésére,

-a betegellátást szolgáló informatikai eszközökre, infokommunikációs fejlesztésekre; infokommunikációs programok fenntartására (pl.:licenszdíj);

-beteg-edukációs eszközök beszerzésére,

-a rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorok, és a gyógyszerek tárolására alkalmas hűtőszekrény beszerzésére

igényelheti.

Valamennyi háziorvosi szolgáltató praxisonként egy pályázat benyújtására jogosult. A pályázat keretében egyidejűleg több, a fentebb felsorolt célra is igényelhető támogatás. A pályázat keretében mobiltelefon, tablet és informatikai eszközökhöz szükséges kellékek (pl.: toner, tintapatron, fénymásoló papír, stb…) nem támogatható.

 

 

Benyújtandó dokumentumok:

Pályázati adatlap (kizárólag a jelen pályázati felhívás részét képező adatlap):

-          a pályázatot benyújtó háziorvosi szolgáltató megnevezése, adatai

-          a pályázó bankszámlaszáma, számlavezető pénzintézet megnevezése és címe

-          a beszerezni kívánt eszköz, bútor, hűtőszekrény, infokommunikációs fejlesztés megnevezése és a költségek tételes felsorolása, részletes leírása, a fejlesztés céljának leírása,

-          az igényelt támogatás összege.

Pályázati adatlap mellékletei:

 1. Pályázó nyilatkozata (1.sz.)
 2. Átláthatósági nyilatkozat (amennyiben a pályázó a pályázat kiírását megelőzően az Önkormányzat részére eljuttatta átláthatósági nyilatkozatát, úgy nyilatkozni köteles arról, hogy az adataiban változás nem következett be. Amennyiben az Önkormányzat rendelkezésére álló átláthatósági nyilatkozatban rögzített adatokban változás történt, új átláthatósági nyilatkozat kitöltése szükséges.) (2.sz.)
 3. Pályázat költségeinek részletes dokumentálása (tárgyi eszköz beszerzése esetén bruttó ár igazolása, egyéb esetben árajánlat) 
 4. 4. A rendelkezésre álló forrás

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletében e célra biztosított támogatási keret, melynek összege: 6.000.000 Forint.  

Az elnyerhető támogatás felső határa praxisonként bruttó 109.000,- Ft.

A támogatás egy összegű, előfinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás megállapításához saját forrás biztosítása nem szükséges.

 1. 5. A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot a pályázati feltételeknek megfelelően, 1 példányban 2018. április 6. (péntek) 12:00 óráig az alábbi címre személyesen kell eljuttatni:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltató Iroda

1076 Budapest, Garay utca 5. (I. em. 105. szoba)

 

 

 1. 6.      A pályázat érvényességének feltétele

A szabályosan kitöltött, eredeti aláírással, cégbélyegzővel ellátott pályázati adatlap és a hozzá tartozó melléklet(ek) határidőben történő benyújtása egy példányban. Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus levélben történik, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

Az adatok valóságtartalmát az Önkormányzat ellenőrizheti.

 

A benyújtott pályázatok tartalmi felelősségért, az abban közölt adatok valódiságáért és megvalósíthatóságáért, a szükséges mellékletek, igazolások, nyilatkozatok meglétéért kizárólag a pályázat benyújtója a felelős.

 

 

 1. 7.      A pályázat elbírálása

 

A beérkezett pályázatok támogatásáról a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül dönt. A Bizottság az igényelt támogatásnál alacsonyabb összeget is megítélhet.

 

A pályázók a pályázat eredményéről a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság ülését követő 20 napon belül elektronikus úton értesülnek.

 

A Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 

 1. 8.      Szerződéskötés, elszámolás

 

A pályázat útján elnyert támogatásról támogatási szerződés készül.

 

A nyertes köteles az értesítés megküldésétől számított 60 naptári napon belül szerződést kötni, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje.

 

A szerződés határidőben történő aláírása a támogatás átutalásának feltétele. A pályázat kiírója a szerződés megkötésétől számított 30 naptári napon belül utalja át a támogatás összegét.

 

A nyertes pályázó a kapott támogatás összegéről szóló elszámolást írásban 2018. szeptember 28-ig köteles személyesen vagy postai úton benyújtani a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodájára (1076 Budapest, Garay u. 5.).

 

Az elszámolás szakmai és pénzügyi beszámolóból áll.

a) Szakmai beszámoló keretében rövid, szöveges szakmai értékelő anyagot kell adni, melyben be kell mutatni a támogatás cél szerinti felhasználását, szakmai eredményeket és a megvalósításhoz kapcsolódó jövőbeni elvárásokat.

          b) Pénzügyi elszámolás:

 • A támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93.§ (3) bek. szerinti tartalommal összesítőt kell csatolni.
 • Támogatott köteles a pénzügyi elszámolás részeként, az összesítőben feltüntetett minden bizonylatról, számszaki és formai szempontból kifogástalan, a támogatott képviseletére jogosult által hitelesített másolatokat benyújtani. Az elszámolásban szereplő eredeti bizonylatokat a megfelelő záradékkal kell ellátni: „E bizonylat felhasználva …….. Ft összegben a 2018. évi, VII. kerületi önkormányzati  támogatás elszámolásához.” A záradékolás célja annak biztosítása, hogy a bizonylatot más elszámoláshoz nem használják fel.
 • A támogatott az elszámolás részeként külön nyilatkozik az általános forgalmi adó alanyiságáról, illetve a támogatáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó levonási jogosultságáról.
 • A támogatott az elszámolás részeként külön nyilatkozik arról, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összegszerűségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződött.  

 

A pénzügyi elszámolás részeként csak olyan számla fogadható be, amely a pályázat benyújtását követően keletkezett, azaz a pályázatban foglalt cél a támogatási szerződés megkötése előtt, a pályázat benyújtását követően megvalósítható a pályázó saját felelősségére.

 

Az a háziorvosi szolgáltató, amely nem tud a támogatással elszámolni, arra a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók, továbbá két évig nem pályázhat önkormányzati támogatásra.

 

Jelen pályázati felhívásban nem részletezett kérdések tekintetében a támogatási szerződés rendelkezései az irányadók.

 

 

 1. 9.      A pályázati felhívás közzététele, nyilvánossága, kihirdetése

 

Jelen pályázati felhívás megjelenik a internetes oldalon, az önkormányzati hirdetőtáblákon és az Erzsébetváros újságban.

 

10.  További információk, kapcsolattartás

 

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Rohályné Majoros Enikőtől a 061/462-3347-es telefonos elérhetőségen.

RÉGEBBI HIREINK

 • Akció - Erzsébetváros Kártyával

 • tegnap - 15:48


 • Értesítés

 • tegnapelőtt - 13:50
 •  

  É R T E S Í T É S felnőtt ügyeleti szolgálat költözéséről

   

  Tisztelt Erzsébetvárosi Lakosok!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy Erzsébetváros Önkormányzata 2018. június 26. napjától a 1073 Budapest, Dob u. 86. szám alatt lévő felnőtt ügyeleti szolgálat telephelyén felújítási munkálatokat végez.

  A felújítás ideje alatt, 2018. június 25-én 14 órától a felnőtt ügyeleti ellátás a 1073 Budapest, Akácfa u. 59. szám alatti ideiglenes rendelőben vehető igénybe.

  A költözés napján, 2018. június 25-én 8-14 óra között a rendelés az alábbiak szerint alakul:

  • 8-12 között a háziorvosi rendelések vehetők igénybe párhuzamosan a diszpécserszolgálattal
  • 12-14 óra közötti időszakban az ügyeleti telefonszámokon a diszpécserszolgálat folyamatosan rendelkezésre áll, az ambuláns ellátásra a Hevesi S. tér 1. szám alatti háziorvosi rendelőben van lehetőség 

  A felújítás befejezéséről ismételten értesítést küldünk a tisztelt lakosság részére.

  Az esetleges kellemetlenségekért türelmüket és megértésüket kérjük, annak érdekében, hogy a jövőben megszépült környezetben tudják igénybe venni az ügyeleti ellátást.

 • Program - Múzeumok éjszakája

 • 2018. jún. 15. - 12:45


 • Pályázati felhívás

 • 2018. jún. 04. - 10:32

 • Nyílászáró felújítási pályázat magánszemélyek részére

  2018.

   

  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága pályázatot ír ki az Erzsébetváros közigazgatási területén lévő társasházakban és lakásfenntartó szövetkezeti házakban meglévő lakások nyílászáróinak felújításához az Erzsébetvárosban a kérelemmel érintett lakóingatlanba állandó lakcímmel bejelentett magánszemélyek támogatására, két ütemben.

   

  A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében vissza nem térítendő támogatás nyújtásának céljából: nyílászárók felújítási munkáinak támogatására bruttó 25.000.000,- Ft keret összeget különített el.

  A pályázati kiírás részletei mellékletei az alábbi linken megtalálhatók és letölthetők:  A pályázati kiírás részletei és mellékletei elérhetők: itt, vagy beszerezhetőek az Ügyfélszolgálati Irodákon (Budapest VII. Erzsébet krt. 6.; .;  /Klauzál téri vásárcsarnok - ./)

 • Pályázati felhívás

 • 2018. jún. 04. - 10:26

 • Társasház felújítási pályázati felhívás

  2018.

   

  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága különböző felújítási kategóriában pályázatokat ír ki Erzsébetváros közigazgatási területén lévő társasházak és lakásfenntartó szövetkezeti házak számára az épület közös tulajdonban álló részeinek felújításának támogatására a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II.18.) számú önkormányzati  rendelet alapján.

   

  A pályázati kiírás részletei mellékletei az alábbi linken megtalálhatók és letölthetők:

  A pályázati kiírás részletei mellékletei megtalálhatók és letölthetők Erzsébetváros honlapján, vagy az Ügyfélszolgálati Irodákon (.; .;  .)

 • Pályázati felhívás

 • 2018. máj. 31. - 14:18
 • A Humán Szolgáltató Központ videókészítő pályázatot hirdet 13-20 éves korosztály részére a Kábítószerellenes Világnap alkalmából, melyre a „Függők és Függetlenek” tematikát feldolgozó pályaműveket várják.

  Előzetes filmes tapasztalat, technikai tudás nem szükséges! Mobiltelefonnal készült pályaműveket is szívesen fogadnak!

OLDALAK:
1

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT