• írta Erzsébetváros Önkormányzata
  • 2022. március. 04. péntek
  • 0

Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

Erzsébetváros Önkormányzata pályázatot hirdet heti 40 órában, háziorvosi feladatok ellátására
title image

Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 19/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 32. számú háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében heti 40 órában, a felnőtt háziorvosi feladatok ellátásra.

Pályázati feltételek: A területi ellátási kötelezettséggel működtetett háziorvosi körzetekre vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek megléte és vállalkozói formában való működtetés, valamint

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz

        Magyar Orvosi Kamarai Tagság

        a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés

        az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá  

        az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben előírt feltételek megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, elérhetőségek,

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,

        egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

        az Országos Kórházi Főigazgatóság által kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

        a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 30.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban kell benyújtani Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodájához (1076 Budapest, Garay utca 5.). A borítékon kérjük feltüntetni: 32. számú háziorvosi körzet pályázata.

A pályázat elbírálásának módja, határideje: A Képviselő-testület szakbizottsága a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül dönt a nyertes pályázó személyéről. A Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné vagy érvénytelenné nyilvánítására. A döntésről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

Ellátandó lakosságszám: 1199 fő

Háziorvosi rendelő címe: 1078 Budapest, István utca 35.

Illetmény és juttatások: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés szerint.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke: A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Egyéb információk:

A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van, melyre vonatkozóan az Önkormányzat a nyertes pályázóval használati szerződést köt. A rendelő fenntartási költségei a feladat-ellátót terhelik. A rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorzat rendelkezésre áll.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Szegény Ákos szociális intézményi referensnél a következő e-mail címen: [email protected]

A pályázati kiírás közzétételének helye:

·         Egészségügyi Közlöny

·         Országos Kórházi Főigazgatóság weboldala

·         Magyar Orvosi Kamara weboldala

·         Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata weboldala

·         Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ weboldala

·          Erzsébetváros újság

kohezios_alap