VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA

Városgazdálkodási Iroda

 

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. II. emelet
E-mail:   
Irodavezető: dr. Máté Katalin
Telefon: 462-3225, 462-3215

Irodavezető helyettes: dr. Várhelyi Zsuzsanna
Telefon: 462-3287

 

Szabó Sándor Roland

Irodavezető-helyettes

462-3181

- az Iroda által készített szerződések nyilvántartása;

- az Irodára érkező számlák felülvizsgálata és szakmai igazolásuk előkészítése;

- kifizetésre feladott számlák nyilvántartása;

- célbefizetésekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Csomós Ilona

Titkársági ügyintéző

462-3225

- az Iroda teljes körű iratanyagának postázása;

- levelezés lebonyolítása;

- titkársági feladatok ellátása.

Szabó Réka

Környezetvédelmi referens

462-3155

- az Önkormányzat Környezetvédelmi alapjával kapcsolatos feladatok ellátása;

- parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtása;

- zöldfelületek fenntartásával, karbantartásával összefüggő feladatok ellátása;

- játszóterek állapotának ellenőrzése;

- veszélyes hulladék begyűjtésének megszervezése, lebonyolítása.

Havassy Pál

Beruházási referens

462-3165

- mélyépítési beruházási feladatok ellátása;

- mélyépítési beruházásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásokkal összefüggő feladatok ellátása;

- közreműködés a mélyépítési beruházások/felújítások végrehajtásának, munkafolyamatainak ellenőrzésében.

dr. Domokos Diána

Közbeszerzési referens

462-3282

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása;

- közbeszerzésekhez szükséges dokumentációk előkészítése;

Csombordi Sándor

Beruházási referens

462-3268

- magasépítési beruházási feladatok ellátása;

- magasépítési beruházásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásokkal összefüggő feladatok ellátása;

- közreműködés a magasépítési beruházások/felújítások végrehajtásának, munkafolyamatainak ellenőrzésében.

Greifenstein János

Közútkezelői referens

462-3188

- közútkezelői feladatokkal összefüggő ügyek elvégzése;

- közreműködés a parkolás-szabályozási feladatok ellátásában.

 

Feladatok, tevékenységek

1. Általános feladatok

a) Közreműködik a helyi közszolgáltatási feladatok ellátásában.

b) Gondoskodik az Önkormányzat tulajdonát képező közutak fenntartásáról.

c) Biztosítja a közúti járművel történő várakozást (parkolást) helyi közutakon, az Önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken.

d) Gondoskodik a helyi közutak és közterületek fenntartásáról, ideértve az önkormányzati tulajdonú közterület parkjainak és játszótereinek fenntartását, karbantartását is.

e) Közreműködik az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati rendelet tervezetek elkészítésében.

f) Közreműködik a Képviselő-testület azon döntéseinek előkészítésében és végrehajtásában, amelyek az Iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak.

g) Közreműködik a Képviselő-testület bizottságai azon döntéseinek előkészítésében és végrehajtásában, amelyek az Iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak

h) Közreműködik a Polgármester azon döntéseinek előkészítésében és végrehajtásában, amelyek az Iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak.

i) Közreműködik a Polgármesterhez, a Jegyzőhöz, a Bizottságok elnökeihez az Iroda feladat-és hatáskörébe tartozó tárgykörben feltett kérdésekre adandó válaszok, felvilágosítások előkészítésében

j) Közreműködik a Polgármester azon önkormányzati, valamint közigazgatási feladatainak és hatásköreinek az ellátásban, amelyek az Iroda feladat- és hatáskörébe tartoznak.

k) Előkészíti az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó, az Önkormányzat által kötendő jogügyleteket.

l) Az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal által kötendő jogügyletek vonatkozásában nyilatkozik arról, hogy az adott jogügylet a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, vagy sem. Abban az esetben, ha az adott jogügylet a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került.

m) Közreműködik az Önkormányzat éves költségvetése elkészítése során az Iroda feladat- és hatáskörével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok tervezésében

n) Kapcsolatot tart azokkal a közvetlenül, vagy közvetve az Önkormányzat 100%-os arányú tulajdonát képező gazdasági társaságokkal, amelyek az Iroda feladat- és hatáskörével összefüggő feladatokat látnak el.

o) Koordinálja az Önkormányzat számára szerződéses jogviszony alapján az Iroda feladat-és hatáskörével összefüggő feladatokat ellátó beszállítók tevékenységét, tartja velük a kapcsolatot.

2. Tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok

a) Közreműködik a közvetlenül vagy közvetve önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos, a tulajdonosi jogai gyakorlásához és a vagyonával való gazdálkodásához szükséges tulajdonosi döntések előkészítésében és végrehajtásában   

b) Ellátja a célbefizetéssel kapcsolatos feladatokat.

3. Az Önkormányzat részére szerződés alapján városüzemeltetési és városfejlesztési feladatokat ellátó, közvetlenül, vagy közvetve 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatok

a) Kapcsolatot tart az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal részére szerződés alapján városüzemeltetési és városfejlesztési feladatokat ellátó, közvetlenül, vagy közvetve 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal (a továbbiakban gazdasági társaságok).

b) Részt vesz az Önkormányzati, Polgármesteri Hivatali költségvetésének a gazdasági társaságokat érintő tételeinek kidolgozásában.

c) Szakmai és törvényességi kontrollt gyakorol a gazdasági társaságok Képviselő-testület, illetve Képviselő-testület Bizottságai részére készített előterjesztések vonatkozásában.

d) Részt vesz a gazdasági társaságokkal kötendő szerződések, azok módosításai előkészítésében, ellenőrzi a gazdasági társaságok szerződésszerű teljesítését, igazolja teljesítésüket.

e) Az Iroda fent említett feladatai ellátásához a gazdasági társaságoktól bármely, a gazdasági társaság által ellátott tevékenységgel, intézett üggyel kapcsolatban minden szükséges információt, tájékoztatást bekérhet (pl. éves költségvetés, üzleti terv, ezek teljesítése, beleértve időarányos teljesítést is, stb.).

4. Általános környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok

a) Ellátja a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) számú kormányrendelet által meghatározott, a Jegyző által ellátandó feladat- és hatásköröket

b) Közreműködik az Önkormányzat környezetvédelmi programjának kidolgozásában és végrehajtásában

c) Közreműködik az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjával kapcsolatos feladatok ellátásában

5. Zöldfelület-fenntartással, növényvédelemmel kapcsolatos feladatok

a) Ellátja a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.(.VIII.30.) számú kormányrendelet által meghatározott, a Jegyző által ellátandó feladatokat- és hatásköröket.

b) Közreműködik az önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati kezelésű közterületi zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

6. Az önkormányzati tulajdonú közterületeken található játszóterek fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok

a) Folyamatosan ellenőrzi az önkormányzati tulajdonú, közterületeken található játszóterek állapotát.

b) Ellenőrzi, hogy az Önkormányzat részére szerződés alapján a játszóterek fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat ellátó szervezet eleget tesz-e a szerződésben vállalt kötelezettségeinek.

7. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok

Ellátja az iroda feladat- és hatáskörébe tartozó, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény által meghatározott, – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által kerületi önkormányzat feladatai közé sorolt - a Jegyző által ellátandó, valamint önkormányzati feladat- és hatásköröket.

8. Közútkezelői, közút nem közlekedés céljára történő igénybevételével kapcsolatos feladatok

Ellátja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. törvény, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) számú KHVM rendelet, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet, valamint a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet által meghatározott, a Jegyző által ellátandó, valamint önkormányzati feladat- és hatásköröket

9. Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok

a) Elkészíti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal éves közbeszerzési tervét, szükség szerint gondoskodik annak módosításáról.

b) Előkészíti, illetve közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseinek előkészítésében, továbbá lebonyolítja a fenti közbeszerzéseket.

c) Közreműködik azon közbeszerzési műszaki dokumentáció előkészítésében, melyekben a közbeszerzés tárgya szerinti szakiroda a Városgazdálkodási Iroda.

d) Elkészíti az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseiről az éves statisztikai jelentést és megküldi Közbeszerzési Hatóság részére.

e) Kapcsolatot tart az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részére megbízási szerződés alapján közbeszerzési szakértői tevékenységet végző szakértővel.

f) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek ellátásért a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatában foglaltak szerint az Iroda a felelős.

10. Az Önkormányzat beruházásaival kapcsolatos feladatok

a) Közreműködik az Önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó beruházásaival kapcsolatos közbeszerzései előkészítésében.

b) Lebonyolítja az Önkormányzatnak és – ha a beruházás/beszerzés közbeszerzés köteles – a Polgármesteri Hivatalnak az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó beruházásaival kapcsolatos engedélyezési eljárásait.

c) Közreműködik az Önkormányzatnak és – ha a beruházás/beszerzés közbeszerzés köteles – a Polgármesteri Hivatalnak az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó beruházásai lebonyolításában.

d) Közreműködik az Önkormányzatnak és – ha a beruházás/beszerzés közbeszerzés köteles – a Polgármesteri Hivatalnak az Iroda feladat- és hatáskörébe tartozó műszaki ellenőri feladatainak az ellátásában.

e) Gondoskodik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai üzembe helyezési okmányainak elkészítéséről.

f) Teljesíti az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatásokat a KSH részére.

11. Településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

Közreműködik az „Erzsébet Terv” összeállításában és az „Erzsébet Terv”-ben foglaltak végrehajtásában.

Kérjük, hogy az iroda tevékenységével, illetve egyedi ügyeikkel kapcsolatos kérdéseiket az iroda központi e-mail címén tegyék fel. Bejelentésüket az irodavezető továbbítja az intézkedésre kijelölt munkatársnak.

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő

13:30 – 18:00

Kedd

nincs ügyfélfogadás

Szerda

8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

Csütörtök

nincs ügyfélfogadás

Péntek

8:00 – 12:00

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER

E-időpont foglalás