MŰSZAKI IRODA

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Műszaki Iroda

 

Cím: 1076 Budapest, Garay u. 5. II. emelet
Telefon: (+36 1) 462-3100, (+36 1) 462-3300
Fax: (+36 1) 321-4008
E-mail:  


Irodavezető: Gergely Katalin
II. emelet 208. szoba
Tel: 462-3356
Gergely Katalin hétfői és szerdai napokon fogad ügyfeleket előzetesen egyeztetett időpontban.
(Bejelentkezni a 462-3357-es vagy 462-3358-as telefonszámon lehet.)


Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.30-18.00, Kedd: − , Szerda: 8.00-16.30, Csütörtök: − , Péntek: 8.00-12.00

A Műszaki Iroda az elsőfokú általános építésügyi hatósági feladatokat látja el a jegyzőtől átruházott jogkörben, az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló módosított 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet alapján, Erzsébetváros közigazgatási területén belül, valamint kijelölés alapján Budapest Főváros területén, továbbá a magánterületen lévő fák védelmére vonatkozó feladatokat.

 

Tájékoztatjuk az Erzsébetvárosi Lakosokat, Helyi Vállalkozókat, Vállalkozásokat, Építtetőket !

A közigazgatást érintő bürokrácia csökkentő intézkedések eredményeképpen 2017. januártól az építésügyi jogszabályok módosultak.Részletes információk találhatók az építésügyi portálon: 

 

Műszaki Iroda munkatársak

Név

Telefon

Szobaszám

Beosztás

Gál Enikő

462-3357

207. szoba

asszisztens, ügykezelő

Törőcsik Attila

462-3364

203. szoba

irodavezető-helyettes,

magasépítési ügyintéző 1. körzet

Nemes Mónika

462-3362

205. szoba

magasépítési ügyintéző 2. körzet

Bérces Gyula

462-3376

205. szoba

magasépítési ügyintéző 3. körzet

Nagy Zoltán

462-3375

210. szoba

magasépítési ügyintéző 4. körzetA Műszaki Iroda körzetei: 

 

(A körzetes ügyintézők utcajegyzék szerinti beosztása a kapcsolódó dokumentum szerinti - lent.)

 

A Műszaki Iroda feladatkörébe tartoznak:

 • Építésügyi hatósági szolgáltatás keretében szakmai nyilatkozat kiadása;
 • A felvonó vagy a mozgólépcső (berendezés) létesítésére, áthelyezésére, átalakítására, használatba-vételére, bontására vonatkozó engedélyezési eljárás lefolytatása, ha építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenységgel együtt jár;
 • Kapcsolattartás más hivatalokkal, szakmai szervezetekkel, a Magyar Építész Kamarával, a Magyar Mérnöki Kamarával, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalával, Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával;
 • Építési engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Kötelezési és végrehajtási eljárások lefolytatása;
 • Szakhatósági és műszaki véleményezés (szálláshely-szolgáltatási tevékenységeknél, Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda megkeresésére, lakás illetve helyiségek csatolásánál, I. és II. kategóriájú játéktermeknél);
 • Lakossági panaszok kivizsgálása;
 • Adatszolgáltatások (az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központnak, az Országos Építésügyi Nyilvántartásnak a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján);
 • Összevont engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése;
 • Használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Bontási engedélyezési eljárás lefolytatása;
 • Engedély hatályának meghosszabbítása;
 • Jogutódlás tudomásulvétele;
 • Használatbavétel tudomásulvétele;
 • Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele;
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása adat, tény állapot igazolására helyszíni szemle alapján;
 • Építésügyi hatósági ellenőrzés;
 • Közvetlen veszélyes állapot esetén szükséges intézkedések megtétele.
 • Magánterületen lévő fák védelmével kapcsolatos feladatok, fakivágás engedélyezése, fakivágások utáni fapótlási kötelezettségek előírása;

 

Építésigazgatási ügyek elbírálásának járulékos feladatai:

 • Az engedélyezési eljárásokban a szakhatósági vélemények megkérése (örökségvédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi-természetvédelmi - vízügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, közlekedési, mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok stb.);
 • Tervezőkkel és beruházókkal kapcsolatos konzultációk;
 • Lakossági ügyfelek tájékoztatása, konzultációk.

 

Részletes tájékoztatók, ügyleírások, formanyomtatványok elérhetőségei honlapunkon:

 

 

Helyi rendeletek elérhetősége honlapunkon:

 

Hatályos szabályozási tervek


Erzsébetváros közigazgatási területére (kivétel: ld. rendelet 1. §)

Hevesi S. tér – Izabella u. – Wesselényi u. – Vörösmarty u. – Dob u. által határolt területre

 

Rottenbiller u. – István u. – Bethlen Gábor u. – Péterfy Sándor u. által határolt területre

 

Rákóczi út – Erzsébet krt. – Dohány u. –Osvát u. által határolt területre

 

Dózsa György út – István u. – Hernád u. – Garay u. – Garay tér – Alpár u. által határolt területre

Baross tér – Rottenbiller u. – Garay u. – Garay tér – Alpár u. – Dózsa György út – Verseny u. –Thököly út által határolt területre

 

Rákóczi út – Osvát u. – Dohány u. – Hársfa u. – Barát u. – Szövetség u. által határolt területre

 

 

Építésügyi hatósági eljárásokkal kapcsolatos helyi rendeletek


a parkolóhely létesítési kötelezettség helyi szabályozásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros városképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökségének helyi védelméről

 

az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységekkel, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációval,

a reklám-berendezések elhelyezésével, fenntartásával, tervezett elhelyezésével, valamint ilyen céllal felület kialakításával, illetve

a meglévő építmény rendeltetésének – részben vagy egészben – megváltoztatásával kapcsolatban

 

az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákkal kapcsolatban a településképi véleményezési eljárásról

 

az Erzsébetváros építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

 

a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről

 

a településképi kötelezési eljárásról az Erzsébetvárosi építészeti értékek és településkép és a rendeltetésszerű funkció-, és területhasználat védelme érdekében

 

 A fás szárú növények védelmével kapcsolatos helyi rendelet
 

a fás szárú növények védelmében a fakivágás engedélyezésének, és fapótlási kötelezettségeknek helyi szabályozásáról


Tájékoztatjuk az Erzsébetvárosi Lakosokat, Helyi Vállalkozókat, Vállalkozásokat, Építtetőket !

A közigazgatást érintő integrációs folyamatok eredményeképpen 2015. április 1-jétől a kormányhivatalok átszervezésre kerültek.

Kiemelt első fokú építésügyi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (cím: 1051 Budapest, Sas utca 19.) jár el a kerületi műemlék épületekkel kapcsolatos építésügyi hatósági ügyekben, a Kormány által rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított ügyekben, az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyekben, az integrált eljárásokban közreműködő vagy társhatóságként, a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági ügyekben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 4. § (3a) bekezdésében meghatározott ügyben, valamint a kerületi hivatalunkat érintő kizárási ügyekben.

 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (KDV-KTF) 2015. április 1. napjától beolvadással megszűnt, jogutóda a Pest Megyei Kormányhivatal (Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Ellenőrzési és Hatósági Osztály, 1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12., levélcím: 1447 Budapest, Pf. 541., tel: +36 (1) 478-4400). A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokra vonatkozó szükséges információk az alábbi linken érhetőek el: .

A 2015. április 1. napjától hatályos a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet szerint a szakhatósági közreműködéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat - a hatálybalépését követően indult ügyekben - a Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00333489-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

 

A vízügyi hatósági feladatokat 2014. szeptember 10-től a katasztrófavédelem látja el.

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség/ Országos Vízügyi Hatóság jogutódja: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A  Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség/ Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság székhelye: 1081 Budapest, Dologház utca 1., Postacím: 1428 Budapest, Pf. 13, E-mail cím: 

A 2015. április 1. napjától hatályos a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerint a szakhatósági közreműködéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat - a hatálybalépését követően indult ügyekben - a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10023002-00319566-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

További részletes információk: honlapon.

 

A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmények építésének, átalakításának, valamint a 400 m2-t meghaladó bruttó alapterületre való bővítésének építésügyi hatósági engedély kérelmét megelőzően a 2015.02.01-én hatályba lépett 5/2015. (I. 29.) Kormányrendelet értelmében ügyfélnek előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását kell kérnie. Az előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadására irányuló kérelmet és a mellékleteit az 5/2015. (I. 29.) Kormányrendelet szerinti adattartalommal és módon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz postai úton (levélcím: 4002 Debrecen Pf. 83.), személyesen (cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54.), írásban, illetve elektronikus úton (ÉTDR-en keresztül) az ügyfél nyújtja be.

 

Az elektronikus hírközlési építményekkel (ideértve az antennákat, antennatartó szerkezeteket, az azokhoz tartozó műtárgyakat) kapcsolatos építési tevékenységek engedélyezését, illetve építésügyi hatósági ellenőrzését a 2013.október 03–át követően indult eljárásokban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala végzi. Ezt megelőzően megkezdett építési tevekénység esetén utólagos bejelentést kell tenni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalához.

 

A felvonó vagy a mozgólépcső létesítését, használatbavételét, áthelyezését, a berendezés főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását – amennyiben építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenységgel nem jár együtt -, első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága engedélyezi a 2014. június 5-én hatályba lépett, a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet szerint.

 

Az építésügyben 2013. január 1-étől indult az elektronikus ügyintézés, azaz e-közigazgatás.

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) az e-közigazgatás azon szolgáltatása, amely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi a kérelmek elektronikus úton történő benyújtását. Részletes információk találhatók az építésügyi portálon: , ÉTDR alkalmazás:

 

E-építési napló

Minden építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, valamint a közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni. A 2013. október 1. után induló kivitelezési tevékenységeknél - általános beruházások esetében - kötelező az elektronikus építési napló használata. Részletes információk találhatók az építésügyi portálon: , E-építési napló alkalmazás:  

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

POSTALÁDA

Ebben a pontban veheti fel velünk a kapcsolatot.

PÁLYÁZATOK

Ebben a pontban megtekintheti aktuális és folyamatban lévő pályázatainkat.

KERESÉS AZ OLDALON

VATTAMÁNY ZSOLT, POLGÁRMESTER

Levelezés

www.vattamanyzsolt.hu

VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS

Kattintson ide a megtekintéshez!

JÁRÁSI HIVATAL

Budapest Főváros Kormányhivatala VII. kerületi Hivatala (Járási Hivatal)

E-ÜGYINTÉZÉS

Intézze hivatalos ügyeit oldalunkon!

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Önkormányzat

2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS

WEBKAMERA

Webkamerás kép megtekintése

KULTÚRA UTCÁJA PROJEKT

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER

E-időpont foglalás